+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Izvještaj Evropske Komisije o napretku BiH u 2014 u oblasti energije

news-2013-Juni-eu_zastave_24_753379171

Bosna i Hercegovina nije uložila nikakve značajnije napore da izradi cjelodržavnu energetsku strategiju. Entitetski strateški planovi nisu usklađeni, budući da se bave prioritetima koji su relevantni samo za teritorije entiteta, bez koordiniranog pristupa sigurnosti nabavke nafte i plina i bez sveobuhvatne strategije za buduća ulaganja. Nema propisa na državnom nivou koji se odnose na obavezne zalihe i tih zaliha trenutno nema u zemlji. Bosna i Hercegovina je izvršila stres test za energetsku sigurnost koji provodi Evropska komisija u okviru Strategije Evropske energetske sigurnosti.

Postojeći zakonodavni okvir relevantan za unutrašnje tržište energije na svim nivoima treba biti u potpunosti usklađen sa acquisem, budući da koči razvoj maloprodajnog i veleprodajnog tržišta u čitavoj državi. Vlasti u zemlji moraju rješavati komplikovane tenderske procedure i nedovoljnu transparentnost.

Ostvaren je napredak u osiguranju buduće održivosti državnog preduzeća za prenos električne energije – Elektroprenosa BiH. Dioničari Elektroprenosa BiH su imenovali nove upravljačke strukture, odobrili revidirane finansijske planove, usvojili trogodišnji plan ulaganja i složili se u pogledu liste prioritetnih objekata koja će biti uključena u Plan razvoja dugoročne prenosne mreže. Još uvijek nema mjerljivog napretka u pogledu razvoja i jačanja prenosnog sistema i jačanja državnog preduzeća, izuzev nekih aktivnosti na održavanju postojećeg stanja. Na sastanku dioničara Elektroprenosa BiH u julu 2014. odlučeno je da će se dodatni dio neto prihoda raspodijeliti između entiteta, što predstavlja kršenje dogovora postignutog u Briselu u januaru 2014. da se neće raspodijeliti više od 100 miliona KM sve dok Glavna skupština dioničara ne usvoji desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže i dok ga ne odobri Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK). Zakon o osnivanju državnog preduzeća za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini je izmijenjen, čime se dioničarima omogućava da ostvaruju profit i akumuliranu dobit. Usvojene izmjene i dopune ne uključuju dovoljno zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da dioničari dobiju pristup prihodima Elektroprenosa BiH u budućnosti.

Postojeći relevantni zakoni o električnoj energiji na državnom i entitetskom nivou nisu u skladu sa acquisem i nedovoljno se poduzimaju radnje za poboljšanje postojećeg stanja. Izrađen je Nacrt zakonodavnog okvira na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta i usklađen sa acquisem, posebno sa Trećim energetskim paketom EU, kako bi se omogućilo zemlji da ispuni svoje obaveze kao ugovorna strana Ugovora o Energetskoj zajednici. Nažalost, nacrti primarnih i sekundarnih pravnih akata još uvijek nisu pregledani i usvojeni. Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini je prilično nerazvijeno, bez stvarne platforme za određivanje tržišnih cijena. Sektori električne energije u entitetima su neadekvatno uređeni.

Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak u ispunjavanju uslova potrebnih za izradu propisa iz sektora plina, usklađenih sa acquisem na svim nivoima vlasti. Na sastanku Ministarskog vijeća Energetske zajednice, neuspjesi Bosne i Hercegovine na tom području su bili osuđeni kao ‘ozbiljno i trajno kršenje’ obaveza koje je preuzela kao potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici. Ukoliko Bosna i Hercegovina ne riješi to pitanje u idućih 12 mjeseci, Energetska zajednica će primijeniti ​​sankcije. Zakon o gasu Republike Srpske također zahtijeva dodatne promjene kako bi bio u skladu s acquisem. Nacrt Zakona o gasu u Federaciji još uvijek nije usvojen. Predloženi nacrt međuvladinog sporazuma sa Ruskom Federacijom o Južnom toku nije u skladu s acquisem Energetske zajednice i ne bi trebao biti sklopljen, osim ako se to ne ispravi.

Kada se radi o sektoru obnovljivih izvora energije, nacionalni cilj Bosne i Hercegovine za udio energije iz obnovljivih izvora u bruto krajnjoj potrošnji energije u 2020. je 40%. Na osnovu usvojenih zakona o iskorištavanju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji, oba entiteta su nastavila sa izradom i usvajanjem relevantnih podzakonskih akata. Još uvijek ne postoji sveobuhvatna promocija i razvoj energetskog sektora obnovljivih izvora u cijeloj zemlji. Bosna i Hercegovina nastavlja s radom bez nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije, koji je propisan Ugovorom o Energetskoj zajednici. Nadležnosti nisu utvrđene u relevantnom zakonodavnom okviru. Nejasni su energetski zakoni kojima bi se trebao provesti takav plan kada ga državne vlasti napokon usvoje, kao i javne nadležnosti koje bi osigurale da plan bude osmišljen tako da se nacionalni cilj za obnovljive izvore energije ogleda u zakonima. Poboljšanje zakonskog okvira na entitetskom nivou, uz uvedene poticaje, ima za rezultat sadašnju promociju obnovljivih izvora energije. U Federaciji BiH, kvote određene za proizvodne elektroenergetske objekte koji se napajaju obnovljivim izvorima energije su gotovo popunjene, što može dovesti do stagnacije u sektoru. Izgrađen je manji broj proizvodnih elektroenergetskih objekata s pogonom na obnovljive izvore energije u Republici Srpskoj koja može omogućiti veći razvoj tih objekata na svom području.

Što se tiče energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini, postoje značajna kašnjenja u ispunjavanju obaveza da se preuzmu i provedu direktive o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama iz 2006. godine. Republika Srpska izrađuje relevantne podzakonske akte, dok Zakon o energetskoj učinkovitosti Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojen u parlamentu. Bosna i Hercegovina još nije razvila svoj nacionalni plan energetske učinkovitosti niti ima konzistentan plan za preuzimanje acquisa u okviru Ugovora o Energetskoj zajednici. Različiti oblici podrške inicijativama za promociju energetske učinkovitosti u vidu pilot-projekata se primjenjuju u cijeloj zemlji.

U pogledu nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja, usvojen je Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu, kao i Pravilnik o sigurnosti nuklearnog materijala i radioaktivnih izvora. Usvojena je strategija za upravljanje radioaktivnim otpadom, dok nacionalni plan za hitne slučajeve još uvijek nije usvojen.

Sveukupno gledano, ostvaren je ograničen napredak u energetskom sektoru. Složenost upravne strukture, podjela nadležnosti unutar sektora, uz nedostatak političke volje vjerojatno će dovesti do neuspjeha zemlje u ispunjavanju njenih obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici. Saradnja i koordinacija između entiteta radi rješavanja zastoja u radu Elektroprenosa BiH dovela je do određenog napretka, ali potrebna je stvarna posvećenost usmjerena na jačanje i razvoj prenosnog elektroenergetskog sistema zemlje. Slična posvećenost je potrebna i u drugim područjima energetike, posebno u pogledu usklađivanja zakonodavstva iz oblasti električne energije s Trećim energetskim paketom EU, te izradom propisa na državnom nivou za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Po hitnom postupku, Bosna i Hercegovina treba riješiti ozbiljna i stalna kršenja svojih propisa iz oblasti gasa koje je uočila Energetska zajednica.

Izvor: Izvještaj o napretku BiH u 2014. godini, EK