+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Legislativa i tehnička regulativa –

Nezaobilazna pretpostavka za pouzdano funkcionisanje gasnog sistema i njegovih komponenti

 

Legislativa je vrlo bitan segment u organizaciji i funkcionisanju gasnog sektora. S lošom ili nedovoljnom legislativom, svi subjekti u gasnom sektoru mogu imati manje ili više problema, što se posebno očituje u uslovima za investiranje i sigurnost gasnog sistema. Također, nužan «pratilac» legislative je tehnička regulativa koja treba da propisuje sve detalje koji nisu obuhvaćeni legislativom, i na taj način u potpunosti definiše prava i obaveze svih aktera u gasnom sektoru.

Legislativa unutar EU postaje jedinstvena na bazi EU direktiva za gas, a potpisivanjem Ugovora o energetskoj zajednici jugoistočne Evrope, ta obaveza slijedi i za zemlje ovog regiona. U EU i svijetu postoje različiti pristupi jer svaka od zemalja ima pravo, koje i koristi, da propiše određen broj tehničkih pravila (tehničke regulative, podzakonskih propisa), kako bi gasni sektor bio u potpunosti definisan.

S obzirom na iskustva njemačkog stručnog udruženja za gas i vodu (DVGW), u donošenju i implementaciji tehničke regulative, i dugogodišnju suradnju gasnih stručnjaka iz regiona s ekspertima DVGW, zatim primjenu opreme za gasni sektor u ovom regionu, bilo je logično da se sličan model tehničke regulative donese i u zemljama regiona. Njemačko stručno udruženje za gas i vodu (DVGW) je osnovano prije 150 godina i kroz svoju istoriju je kreiralo tehnička pravila u tehnikama gasa i vode po principu “od stručnjaka za stručnjake”.

DVGW tehnička regulativa (tehnička pravila) je bila osnov za donošenje cca 200 tehničkih pravila u okviru projekta «Harrmonizacija legislative i tehničke regulative u gasnom sektoru u zemljama jugoistočne Evrope». DVGW tehnička regulativa predstavlja dopunu evropskih i njemačkih standarda, odnosno u nju su ugrađena praktična iskustva njemačke privrede u oblasti gasa i vode. Ona je podijeljena u određene tematske cjeline (radna područja), a pripremaju ih eksperti u okviru tehničkih komiteta DVGW za pojedine oblasti. DVGW regulativa – tehnička pravila iz oblasti gasa su podijeljena u tematska radna područja, i važi za projektovanje, gradnju, odnosno proizvodnju, pogon, ispitivanje i održavanje postrojenja, uređaja i proizvoda za snabdijevanje gasom, uključujući i zahtjeve za kvalifikaciju osoba i preduzeća koji se time bave, kao i svojstva gasa za javno snabdijevanje.

DVGW regulativa (ima je oko 210) je osnova za ispitivanje i certificiranje osoba, preduzeća i proizvoda i u okviru nje se razlikuju slijedeće vrste dokumenata: radni listovi, podsjetni listovi, upute, i privremene osnove za ispitivanje (VP), a ona također obuhvata i/ili u sebi sadrži i međunarodne, evropske i njemačke standarde, kao i propise strukovnih udruženja.

Ova regulativa predstavlja i osnov za školovanje, kvalifikaciju ili dalje obrazovanje kadrova u gasnoj privredi, i nezamisliva je njena implementacija bez adekvatnog školovanja. To školovanje provode vrhunski treneri / suradnici udruženja za gas, koji su stekli višegodišnje teorijsko i praktično iskustvo u planiranju, gradnji i održavanju različitih sistema u gasnom sektoru, odnosno gasnoj privredi općenito.

Donošenje tehničke regulative se pokazalo kao najmanji problem, ali njeno stalno inoviranje u skladu s tehnološkim trendovima u gasnom sektoru, a posebno ispravna implementacija zahtijeva ozbiljan pristup, i ovaj njemački model bi svakako trebao biti primjer za zemlje regiona.

Gasna privreda

Propisi o gasovodima pod visokim pritiskom

 • Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ” broj 26/85)
 • Zakon o osnovama bezbjednosti transporta naftovodima i gasovodima (“Službeni list SFRJ” 64/73)
 • Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova (“Službeni list SRBiH” broj 39/89)

Propisi o zaštiti na radu i ostali propisi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

 • Zakonu o zaštiti na radu („Službeni list BiH” broj 22/90-652)
 • Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH” broj 64/09)
 • Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH” broj 110/12)

Zakoni i drugi propisi na nivou Federacije BiH

 • Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH” broj 70/06)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH” broj 40/10 i 30/12)
 • Zakon o javnim poduzecima („Službene novine Federacije BiH” broj 8/05)
 • Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa („Službeni glasnik BiH” broj 35/06)
 • Program preuzimanja tehničkih propisa („Službeni glasnik BiH” broj 35/06)
 • Zakon o standardizaciji BiH („Službeni glasnik BiH” broj 29/00)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama (“Službene novine Federacije BiH” broj 49/08)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata (“Službene novine Federaciije BiH” broj 6/09)
 • Pravilnik o energetskom certificiranju objekata („Službene novine FBiH“ broj 50/10)
 • Pravilnik o uslovma za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata („Službene novine Federacije BiH“ broj 28/10)
 • Zakon o istraživanju i ekspoloataciji nafte i plina u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 77/2013)
 • Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, (“Službene novine Federacije BiH” broj 70/13, „Službene novine Federacije BiH“ broj 5/14)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH” broj 33/03 i 38/09)
 • Zakon o zaštiti prirode (“Službene novine Federacije BiH” broj 33/03)
 • Zakon o šumama, Službene novine Federacije BiH, broj 20/02, 29/03, 3/04)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama (“Službene novine FBiH” broj 49/09)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina (“Službene novine Federacija BiH broj 49/09)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (“Službene novine Federacija BiH” broj 49/09)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti („Službeni glasnik BiH” broj 45/04)
 • Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Naredbe

 • Naredba o opremi pod pritiskom („Službeni glasnik BiH” broj 52/11)
 • Naredba o sigurnosti mašina („Službeni glasnik BiH” broj 4/10)
 • Naredba o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica („Službeni glasnik BiH” broj 98/09)
 • Naredba o elektromagnetnoj kompatibilnosti („Službeni glasnik BiH” broj 41/10)
 • Naredba o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik BiH” broj 75/10)

DIREKTIVE EU