+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Gasna privreda

Propisi o gasovodima pod visokim pritiskom

 • Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport („Službeni list SFRJ” broj 26/85)
 • Zakon o osnovama bezbjednosti transporta naftovodima i gasovodima (“Službeni list SFRJ” 64/73)
 • Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova (“Službeni list SRBiH” broj 39/89)

Propisi o zaštiti na radu i ostali propisi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

 • Zakonu o zaštiti na radu („Službeni list BiH” broj 22/90-652)
 • Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH” broj 64/09)
 • Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH” broj 110/12)

Zakoni i drugi propisi na nivou Federacije BiH

 • Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH” broj 70/06)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH” broj 40/10 i 30/12)
 • Zakon o javnim poduzecima („Službene novine Federacije BiH” broj 8/05)
 • Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa („Službeni glasnik BiH” broj 35/06)
 • Program preuzimanja tehničkih propisa („Službeni glasnik BiH” broj 35/06)
 • Zakon o standardizaciji BiH („Službeni glasnik BiH” broj 29/00)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama (“Službene novine Federacije BiH” broj 49/08)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata (“Službene novine Federaciije BiH” broj 6/09)
 • Pravilnik o energetskom certificiranju objekata („Službene novine FBiH“ broj 50/10)
 • Pravilnik o uslovma za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata („Službene novine Federacije BiH“ broj 28/10)
 • Zakon o istraživanju i ekspoloataciji nafte i plina u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 77/2013)
 • Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, (“Službene novine Federacije BiH” broj 70/13, „Službene novine Federacije BiH“ broj 5/14)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH” broj 33/03 i 38/09)
 • Zakon o zaštiti prirode (“Službene novine Federacije BiH” broj 33/03)
 • Zakon o šumama, Službene novine Federacije BiH, broj 20/02, 29/03, 3/04)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama (“Službene novine FBiH” broj 49/09)
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina (“Službene novine Federacija BiH broj 49/09)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (“Službene novine Federacija BiH” broj 49/09)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti („Službeni glasnik BiH” broj 45/04)
 • Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Naredbe

 • Naredba o opremi pod pritiskom („Službeni glasnik BiH” broj 52/11)
 • Naredba o sigurnosti mašina („Službeni glasnik BiH” broj 4/10)
 • Naredba o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica („Službeni glasnik BiH” broj 98/09)
 • Naredba o elektromagnetnoj kompatibilnosti („Službeni glasnik BiH” broj 41/10)
 • Naredba o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik BiH” broj 75/10)

DIREKTIVE EU