+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
Okvirni program rada edukacionog centra

Program rada Kompetentnog i edukacionog centra IGT-a koncipiran je na zahtjevima tehničke regulative neophodne za implementaciju u praksi, kao i uvažavanje potreba gasnih kompanija.
Plan Kompetentnog i edukacionog centra za 2015. godinu obuhvta:

 • Pet dvodnevnih/trodnevnih seminara za upoznavanje sa izmjenama i dopunama novog izdanja tehničkog pravila za unutrašnje gasne instalacije G 600
  Ciljna grupa – uposlenici firmi koje izvode gasne instalacije i nalaze se u registru ugovornih izvođača distributera gasa.
  Sadržaj – Svaki seminar će obrađivati jedno poglavlje G 600 i obuhvatat će upoznavanje s novostima u području izvođenja unutrašnjih gasnih instalacija.
  Broj polaznika – jednu grupu čini maksimalno 15 polaznika.
 • Kurs za stručno osposobljavanje i dodatno usavršavanje servisera gasnih aparata
  Ciljna grupa – uposlenici firmi koje servisiraju gasne aparate.
  Sadržaj – Podizanje nivoa znanja servisera gasnih aparata o gasnim instalacijama kao cjelovitom sistemu sa posebnim akcentom na spregu gasnih aparata sa opskrbom zraka za sagorijevanje i odvođenjem odlaznih gasova.
  Broj polaznika – jednu grupu čini maksimalno 15 polaznika.
 • Kurs za pripremu i polaganje stručnog ispita za zanimanje mašinski energetičari-termoenergetičari, kategorije složenosti poslužilac toplovodnih kotlovskih postrojenja i rukovalac kotlovskih postrojenja
  Ciljna grupa – lica koja rade na poslovima vođenja i održavanja kotlovskih postrojenja.
  Sadržaj – Ovladavanje znanjima potrebnim za siguran i pouzdan pogon kotlovskih postrojenja na sve vrste goriva i uticaj propisanog rada na energetsku efikasnost i ekonomsko poslovanje.
 • Seminari za pripremu i polaganje ispita za kompetentnog stručnjaka u oblasti regulacije pritiska gasa i mjerenje sa učešćem DVGW stručnjaka (dva modula)
  Ciljna grupa – uposlenici distributera gasa i preduzeća koja proizvode regulaciono-mjerna postrojenja sa najmanje petogodišnjim radnim iskustvom na poslovima proizvodnje, ugradnje i puštanja u pogon navedenih postrojenja
  Sadržaj – podizanje nivoa znanja u oblasti regulacije pritiska gasa i mjerenja i primjena tehničke regulative
 • Razmjena iskustava za TRGI autorizirane stručnjake sa učešćem DVGW stručnjaka (direkcija DVGW, Bonn).
 • Obuka za certificiranje trenera (predavača) sa učešćem DVGW stručnjaka za region.
  Ciljna grupa – Inžinjeri sa odgovarajućim radnim iskustvom u oblasti unutrašnjih gasnih instalacija; postrojenja za regulaciju pritiska gasa i mjerenje; izgradnje i održavanja distributivnih gasnih mreža.

Termini održavanja navedenih kurseva/seminara/obuka će biti naknadno objavljeni.
Navedeni kursevi/seminari/obuke se organiziraju i održavaju u prostorijama IGT-a u Sarajevu, a shodno po potrebi i na drugim lokacijama.

Novo u edukacionom centru

Edukacioni centar planira pokrenuti i aktivnosti na stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica koja rade na poslovima kontrole odvođenja odlaznih gasova iz gasnih ložišta. Obzirom da je ovo jedan od gorućih problema, neophodna je podrška kako gasnih kompanija tako i nadležnih organa svih nivoa (opštinskih, kantonalnih itd).