+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
Edukacija zaposlenika gasne kompanije “Novi Sad-GAS”

Uspješna višegodišnja kontinuirana saradnja između IKT-a i IGT-a, na poslovima iz oblasti gasne struke, rezultirala je pružanjem zajedničke usluge trećim licima, odnosno pružanjem usluge distributivnoj gasnoj kompaniji „Novi Sad-GAS” u Novom Sadu.
IKT je razvio uspješnu saradnju sa kompanijom Novi Sad – GAS, a IGT raspolaže svim potrebnim uslovima za organizaciju i izvršenje poslova edukacije koji proizilaze iz tehničkih pravila usvojenih u okviru Projekta „Harmonizacija tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja Jugoistočne Evrope”.

Predmet saradnje je organizacija i sprovođenje obuke iz prvog prioriteta u skladu sa zahtjevima tehničkih pravila usvojenih od strane Koordinacionog odbora Projekta „Harmonizacija tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja Jugoistočne Evrope”. Grupa tehničkih pravila je činila dio edukacionih materijala, a polaznici su dobili i dodatne materijale u vidu prezentacija i skripti.

IGT je pripremio nastavni plan striktno prema zahtjevima relevantnih tehničkih pravila, a nastavni programi su za svaku edukacionu cjelinu sadržavali naslove metodskih jedinica, nastavne sadržaje za svaku metodsku jedinicu, nastavna sredstva, spisak literature za polaznike, očekivane rezultate, broj časova teorijske i praktične nastave, mjesto održavanja nastave, maksimalni broj polaznika u grupama za teorijsku i praktičnu nastavu, kao i druge elemente relevantne za realizaciju programa.
Za realizaciju su angažirani predavači – certificirani treneri i stručnjaci sa višegodišnjim radnim iskustvom odgovarajućih stručnih kvalifikacija, što podrazumijeva fakultetsku izobrazbu za teorijski dio obuke i najmanje VKV izobrazbu za praktični dio obuke, učešće u izradi tehničkih pravila.

Kompletna teorijska nastava se održavala u prostorijama kompanije „Novi Sad-GAS“, a praktična nastava se održavala dijelom u radionicama gasne kompanije, a dijelom na terenu. Pet edukacionih cjelina je realizirano u toku 5 sedmica. Nastava je bila intenzivna i imala je interaktivni pristup, a uspiješno je završena za 34 polaznika.
Zbog organizacione strukture i potreba kompanije svi polaznici su pohađali sve edukacione cjeline i to:

  • Izgradnja, pogon i održavanje distributivnih gasnih mreža i kućnih gasnih priključaka
  • Ispitivanje gasne mreže
  • Postrojenja za regulaciju pritiska gasa i mjerenje potrošnje
  • Odorizacija gasa
  • Detekcija gasa.

Poslije svake obuke organiziran je ispit. Svi polaznici koji su položili ispit dobili su „Uvjerenje o položenom ispitu“ sa naznakom o stečenom zvanju (odgovorno lice ili stručno lice), radnom području i periodu važenja uvjerenja, odnosno periodu kada je potrebno izvršiti provjeru i obnavljanje znanja.
Kompletan posao je organiziran i realiziran u periodu juni – decembar 2014. godine.

Najavljen je nastavak saradnje u vidu pomoći i podrške na uspostavi edukacionog centra u Novom Sadu. Do formiranja ovog centra usluge u području edukacije će pružati IGT uz uključivanje stručnjaka iz gasne privrede Srbije.