+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Uspostava  ekspertskog sistema

Obezbjeđenje sigurnosti postrojenja za transport,distribuciju i korištenje prirodnog gasa mora biti prvi prioritet svih subjekata koji su uključeni u investiranje, projektovanje, izgradnju, eksploataciju i održavanje gasnih postrojenja. Bitan oslonac obezbjeđenja sigurnosti predstavljaju legislativa, tehnička regulativa i standardi. Za implementaciju zakonske i tehničke regulative ključna je infrastruktura koja će obezbijediti preduslove za:

  • stručno osposobljavanje i certificiranje lica koja rade na poslovima projektovanja, izgradnje, pogona, održavanja i kontrole gasnih postrojenja i instalacija,
  • certificiranje opreme koja se ugrađuje u gasna postrojenja i instalacije,
  • certificiranje firmi za obavljanje pojedinih djelatosti unutar sektora gasne pivrede (na bazi dokazivanja kadrovske, materijane i tehničke osposobljenosti).

Segment infrastrukture koji se odnosi na provjeru primjene sigurnosno-tehničkih zahtjeva i provjeru uticaja na sigurnost u slučaju eventualnih odstupanja od zahtjeva tehničke regulative  predstavlja ekspertski sistem. Tehnička regulativa jasno utvrđuje provjere koje se moraju obaviti prilikom puštanja u pogon izgrađenog ili rekonstruisanog objekta, procedure tih provjera kao i kvalifikacione kriterijume za lica koja vrše te provjere. Propisi nedvosmisleno nalažu da određene provjere mogu vršiti samo lica koja imaju dokaz o kompetenciji za tu vrstu poslova, odnosno koja imaju status priznatog stručnjaka za tu oblast i koji se u našem jeziku naziva autorizirani stručnjak Udruženja za gas (BiH). Model je preuzet iz njemačke regulative uz neophodna prilagođavanja lokalnim uslovima. Obzirom na značaj i odgovornosti koja se prenose na ova lica, postavljeni su visoki kriterijumi za sticanje ovog zvanja kako u pogledu stručnih znanja, iskustva, poznavanja tehničke i zakonske regulative, tako i u pogledu statusa koji mu obezbjeđuje neovisnost u radu.

Status autoriziranog stručnjaka stiče se dokazivanjem stručnih kvalifikacija, radnog iskustva, referensi i općih uslova u prethodnom postupku, te polaganjem ispita u završnom postupku. U cilju eliminacije svih nedoumica i trajnog osiguranja postavljenih zahtjeva u pogledu kompetencija ovih lica, DVGW je donio posebna dokumenta: G 100 (područje transporta i distribucije prirodnog gasa), G 648 (zahtjevi za autorizirane stručnjake za unutrašnje gasne instalacije) i Poslovnik za certificiranje osoba kao autoriziranih eksperata u gasnoj struci. Za razliku od Njemačke, gdje postoje pravne osnove za primjenu navedenih dokumenata, na našem prostoru to još nije jasno definisano. Ipak se gasna struka u regionu složila da je uloga autoriziranih stručnjaka od velikog značaja za adekvatnu primjenu regulative i da je neophodno pokrenuti aktivnosti na uvođenju ekspertskog sistema, a potom raditi na njihovom zakonskom priznavanju.

Pravni osnov, dakle nismo iznašli, ali će on, po našem mišljenju nastati prihvatanjem tehničke regulative od strane državnih institucija, a državne institucije bi trebalo pored toga da jednim aktom definišu ulogu Udruženja za gas po ugledu kako je to već defnisano u većini razvijenih zemalja. Nepostojanje pravnog osnova ne bi trebalo da bude smetnja da se u okviru Udruženja uspostavi ekspertski sistem kako je to definisano predmetnim aktima, te da bi on trebao i mogao na bazi preporuka ovog Udruženja i dobrovoljnosti zaživiti u praksi. Ovaj put ima značajne prednosti u odnosu na alternativni koji bi se zasnivao na donošenju zakonske obaveze, a tek potom pokretanju inicijative za uspostavu ekspertskog sistema. Pored toga, značajan momenat predstavlja i to:

  • što se kroz dvanaestogodišnji rad na pripremi tehničkih propisa u okviru projekta, kroz studiozan rad i permanentne moeđusobne konsultacije i konsultacije sa DVGW stručnjacima značajan broj stručnjaka stekao zavidno poznavanje sadržaja i filozofije tehničkih propisa i načina njihove primjene u praksi;
  • što je kroz projekt uspostave Kompetentnog i edukacionog centra u okviru IGT-a, tokom dvogodišnje obuke, trinaest stručnjaka prošlo sistematsku edukaciju po određenim oblastima, a što je verificirano sticanjem zvanja certificirani-trener za određenu specijalističku oblast iz gasne struke;
  • što DVGW kontinuirano daje punu stručnu podršku koja podrazumijeva aktivno učešće u pripremi koncepta, pripremi podloga, pripremi za polaganje ispita, polaganje ispita i dodjeli certifikata.

Od gasnih kompanija se očekuje da daju podršku svojim stručnjacima koji ispunjavaju preduslove da pristupe pripremi i polaganju ispita, a isto tako i da  u svom radu koriste ekspertski sistem, ne samo u smislu smanjenja vlastite odgovornosti, nego i u smislu dosljedne primjene tehničkih propisa i unapređenja sigurnosti. Od gasnih kompanija se također očekuje da particpiraju u uspostavi i vođenju ekspertskog sistema kroz jačanje pozicije Udruženja za gas. U prelaznom period, odnosno do jasnijeg pozicioniranja Udruženja za gas sve edukativne aktivnosti vodi Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku.

Uspostava ekspertskog sistema zajedno sa pripremljenom tehničkom regulativom, laboratorijom u funkciji certificiranja opreme i certificiranim edukacionim centrom predstavlja bitnu pretpostavku uspješne realizacije značajnih investicionih projekata, koje ne bez osnova, očekujemo u budućnosti.


Zašto ekspertski sistem?

Zato što neispravna postrojenja mogu biti opasna po ljude, imovinu i okolinu!
Zato što je sigurnost sistema za snabdijevanja gasom i primjene gasa  jedan od prvih prioriteta svih subjekata gasne privrede!
Zato što su tehnički propisi, tehnička pravila i standardi ključni alat u obezbjeđenju sigurnosti,
Ekspertski sistem zajedno sa sistemom certificiranja  stručnog personala,certificiranjem firmi, certificiranjem opreme, predstavlja  jednu od ključnih karika u sprovedbi tehničke regulative
Zato što se taj model potvrdio u zemljama koje imaju sličnu tehničku regulativu
Povjerenje je dobro, kontrola je bolja!