+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
ČLANOVI RADNE GRUPE 6.1 I 6.2

RG 6 (RG 6.1 I RG 6.2) “TRANSPORT I DISTRIBUCIJA GASA

Michael Buckler
(DVCGW, Njemačka) buckler@t-online.de

Semin Petrović
(IGT, Sekretar radne grupe) semin.petrovic@igt.ba

Aida Bučo-Smajić
(DVGW Sarajevo) aidabs.dvgw@bih.net.ba

Sadžida Šakić
(KJKP Sarajevogas) sadzidat@sarajevogas.ba

Muhammed Halilagić
(KJKP Sarajevogas) muhammed@sarajevogas.ba

Elvir Zlatić
(KJKP Sarajevogas) ezlatic@sarajevogas.ba

Mustafa Džebo
(KJKP Sarajevogas) mustafadz@sarajevogas.ba

Vojko Radovanović
(Sarajevogas a.d., I. Sarajevo) vojkanradovanovic@gmail.com

Zorka Ćelica
(Sarajevogas a.d., I. Sarajevo) celicazorka@yahoo.com

Vladimir Rajović
(Gas promet Pale) gas-promet@paleol.net

Slaviša Sljepčević
(Gas promet Pale) gas-promet@paleol.net

Goran Ašonja
(Gas promet Pale) gashonya@yahoo.com

Nadžida Ninković
(BH Gas, Sarajevo) n.ninkovic@bh-gas.ba

Amra Sadović
(BH-Gas Sarajevo) amrasadovic@hotmail.com

Nikola Šibulov
(Srbijagas) nikola.sibulov@srbijagas.com

Stevan Dukić
(Srbijagas) stevan.dukic@srbijagas.com

Milan Zdravković
(Srbijagas) milan.zdravkovic@srbijagas.com

Vladimir Likić
(Srbijagas) vladimir.likic@srbijagas.com

Biljana Čurčić
(Srbijagas) biljana.curcic@srbijagas.com

Plan rada radne grupe 6 „Transport i distribucija gasa” (RG 6.1 i RG 6.2) za 2016. godinu

58. sastanak
DVGW GW 20 (10/2014)
Katodna zaštita od korozije u zaštitnim cijevima u području ukrštanja sa saobraćajnicama čelične cijevi kroz koju se medij postavlja postupkom vučenja

DVGW G 415 (03/2015)
Vodič za projektovanje, gradnju i pogon postrojenja biogasa pogonskog pritiska do 5 bar

DVGW G 1002 (02/2015)
Sigurnost snabdjevanja gasom– Organizacija i menadžment u kriznim situacijama

59. sastanak
DVGW G 453 (02/2015)
Mjere kod nepotpune tehničke dokumentacije prijema čeličnih gasovoda sa pogonskim pritiskom većim od 5 bar

DVGW GW 11 (02/2013)
Kvalifikacioni zahtjevi za stručna preduzeća za katodnu zaštitu od korozije

DVGW G 17 (07/2014)
Katodna zaštita od korozije; Praktična uputstva za rad sa metodom referentnih vrijednosti

DVGW GW 350 (06/2015)
Zavareni spojevi čeličnih cjevovoda za snabdjevanje gasom i vodom; izrada, ispitivanje i ocjena

60. sastanak
DVGW GW 22 (11/2014)
Mjere kod izgradne i korištenja cjevovoda u području utjecaja visokonaponskih sistema i željezničkih sistema naizmjenične struje

DVGW G 1001 (02/2015)
Sigurnost snabdijevanja gasom; Riziko menadžment gasnotehničkih infrastruktura pri normalnom radu

 

G A L E R I J A    S L I K A