+387 (0)33 610 600 info@igt.ba
ČLANOVI RADNE GRUPE 10

RG 10 PRIMJENA GASA/ŠIROKA POTROŠNJA

Kai-Uwe Schuhman
(DVGW, Njemačka)

Hajdina Škufca
(IGT, Sekretar radne grupe) gasbih@bih.net.ba

Aida Bučo-Smajić
(DVGW Sarajevo) aidabs.dvgw@bih.net.ba

Faruk Jakupović
(IGT, Sarajevo) faruk.jakupovic@igt.ba

Abdulah Mataradžija
(Visokogas) visgas@bih.net.ba

Elvir Šehić
(KJKP Sarajevogas) esehic@sarajevogas.ba

Muhammed Halilagić
(KJKP Sarajevogas) muhammed@sarajevogas.ba

Aiša Ćenanović
(KJKP Sarajevogas) acenanovic@sarajevogas.ba

Milan Stević
(KJKP Sarajevogas) mstevic@sarajevogas.ba

Mehmedalija Sijarić
(KJKP Sarajevogas) msijaric@sarajevogas.ba

Ibrahim Karahodžić
(KJKP Sarajevogas) ibrahimk@sarajevogas.ba

Dragan Manjak
(Sarajevogas a.d.) drago.manjak@gmail.com

Ljubomir Subotić
(Srbijagas) ljubomir.subotic@srbijagas.com

Božidar Mijović
(Srbijagas) bozidar.mijovic@srbijagas.com

Biljana Čurčić
(Srbijagas) biljana.curcic@srbijagas.com

Vladimir Petrović
(Srbijagas)

Tomislav Basta
(Srbijagas) bastat@srbijagas.com

Igno Dimeski
(GAMA A.D., Makedonija) dimeski.igno@gmail.com

Sarajevo, 03. juli 2020.

Održan sastanak radne grupe RG 10 „Primjena gasa – Široka potrošnja“

 

Radna grupa RG 10 „Primjena gasa – Široka potrošnja“ održala je jedan u nizu sastanaka sa temom obrade tehničkog pravila za unutrašnje gasne instalacije G 600. Sastanak radne grupe se održao u tri dana od 24. – 26. juna 2020. u prostorijama KJKP „Sarajevogasa“ i JP „Visokoekoenergija“.

Prema planu i programu rada radne grupe, nastavljen je rad na obradi novog izdanja tehničkog pravila TRGI G 600 (2018) za unutrašnje gasne instalacije. Tehničko pravilo G 600 je najvažniji propis za sve koji se bave gasnim instalacijama, od projektanata, instalatera, dimnjačara, uposlenika operatora mreže i distributera gasa do nadležnih institucija, a zbog svog obima zahtijevao je rad radne grupe u više dijelova tokom 2019. i 2020. godine. Novi TRGI G 600 sadrži brojne novine i izmjene te je bilo neophodno i izdavanje potpuno novog TRGI-Komentara (2018) koji se također paralelno obrađuje na sastancima radne grupe. TRGI-Komentar odgovara sadržaju G 600 i pruža dodatnu pomoć u objašnjenjima za praktičnu primjenu.

Radna grupa RG 10 „Primjena gasa-Široka potrošnja“ djeluje od 2002. godine u okviru projekta „Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru u zemljama jugoistočne Evrope“. Radna grupa je do danas održala cca 67 sastanaka na kojima su obrađivana tehnička pravila za oblast primjene gasa.

G A L E R I J A    S L I K A