+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

IGT-DVGW TEHNIČKA REGULATIVA ZA GASNI SEKTOR U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

TEHNIČKA PRAVILA, ažurirano 

 1. G 100 (2008) – Kvalifikacioni zahtjevi za autorizirane eksperte u snabdijevanju gasom
 2. Poslovnik za certificiranje osoba kao autoriziranih eksperata u gasnoj struci
 3. G 102 (2014) – Kvalifikacioni zahtjevi za kompetentne stručnjake za postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje gasa – Plan edukacije
 4. G 110 (2008) – Stabilni uređaji za detekciju gasa
 5. G 260 (2014) – Osobine gasa
 6. G 262 (2013) – Korištenje gasova iz regenerativnih izvora u javnom snabdijevanju gasom
 7. G 263 (2013) – Procjena vjerovatnoće nastanka korozije metala uslijed uticaja gorivih gasova i vodenih kondenzata
 8. G 264 (2014) – Prirodni gas kao motorno gorivo – uzorkovanje i analiza
 9. G 265-2 (2013) – Postrojenja za pripremu i utiskivanje biogasa u mreže prirodnog gasa – dio 2: Gasovi dobijeni fermentacijom; Pogon i održavanje
 10. G 280-1 (2013) – Odorizacija gasa
 11. G 280-2 (2005) – Promjena načina odorizacije gasa u javnom snabdijevanju
 12. G 280-3 (2013) – Ispitni gasovi za kalibraciju mjernih aparata za sredstva za odorizaciju
 13. G 281 (2004) – Sredstva za odorizaciju
 14. G 285 (2008) – Uputa za sprečavanje nastajanja hidrata u prirodnom gasu pomoću metanola
 15. G 401 (2005) – Pomoć za donošenje odluka o rehabilitaciji gasne distributivne mreže
 16. G 402 (2012) – Statistika mreže i statistika o oštećenjima – prikupljanje i analiza podataka za razvoj strategije održavanja za gasne distributivne mreže
 17. G 410 (2013) – Prikupljanje podataka o stanju i događajima vezanim za gas
 18. G 412 (2012) – Katodna zaštita od korozije podzemnih gasnih distributivnih mreža i distributivnih vodova
 19. G 414 (2011) – Nadzemni gasni vodovi
 20. G 415 (2012) – Smjernice za planiranje, gradnju i pogon vodova za biogas
 21. G 433 (2013) – Nadzemni rezervoari za skladištenje gasa pod visokim pritiskom
 22. G 434 (2005) -Vodovi za optimiranje potražnje i ponude gasa – izgradnja, ispitivanje i pogon
 23. G 435 (2010) – Konkretiziranje zahtjeva EN 954-1 za mjerno upravljačko-regulacione uređaje na kompresorskim stanicama prema EN 12583 i tehničkom pravilu G 497
 24. G 440 (2013) – Dokument o zaštiti od eksplozije za postrojenja snabdijevanja gasom pomoću mreže vodova
 25. G 442 (2013) – Područja ugrožena od eksplozije na izduvnim otvorima vodova prema atmosferi na gasnim postrojenjima
 26. G 457 (2013) – Naknadno povećanje pritiska u gasovodima od polietilena (PE 63, PE 80, PE 100)
 27. G 458 (2005) – Naknadno povećanje pritiska u gasovodima
 28. G 459-1 (2004) – Kućni gasni priključci
 29. G 459-1-B (2008) – Prilog tehničkom pravilu G 459-1 Kućni gasni priključci
 30. G 459-2 (2011) – Regulacija pritiska gasa u priključnim vodovima sa ulaznim pritiscima do 5 bar
 31. G 459-3 (2011) – Potencijal smanjenja troškova u tehnici kućnih priključaka
 32. G 462 (2004) – Gasovodi od čeličnih cijevi s pogonskim pritiskom do 16 bar – Izgradnja
 33. G 463 (2003) – Gasovodi od čeličnih cijevi za pogonski pritisak > 16 bar – Izgradnja
 34. G 464 (2005) – Proračun pada pritiska kod distribucije gasa
 35. G 465-1 (2004) – Ispitivanje gasnih mreža s pogonskim pritiskom do 4 bar
 36. G 465-2 (2005) – Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar – Održavanje
 37. G 465-3 (2004) – Procjena mjesta curenja gasa na podzemnim i nadzemnim gasnim vodovima u gasnim mrežama
 38. G 465-4 (2004) – Aparati za detekciju curenja i mjerenje koncentracija gasa za ispitivanje gasnih postrojenja
 39. G 465-4-B1 (2011) – Aparati za mjerenje koncentracije gasa s različitim mogućnostima primjene
 40. G 466-1 (2013) – Gasovodi od čeličnih cijevi za pogonski pritisak iznad 5 bar – Održavanje
 41. G468-1 (2005) – Kvalifikovani kriterij za preduzeća za ispitivanje gasne mreže
 42. G 468-2 (2011) – Osoba koja vrši detekciju gasa – Školski plan –
 43. G 469 (2012) – Postupci ispitivanja pritiskom cjevovoda za transport i distribuciju gasa
 44. G 472 (2005) – Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 100 i PE-Xa) – Izgradnja –
 45. G 473 (2005) – Postupci za otkrivanje, ocjenjivanje, tretiranje i sprečavanje izbočina na gasovodima visokog pritiska
 46. G 474 (2011) – Mjere za siguran pogon gasovoda u zonama uticaja rudarskih aktivnosti
 47. G 478 (2010) – Saniranje gasovoda “rilailing metodom” pomoću crijeva od tekstilnih vlakana
 48. G 479 (2011) – Projektovanje, izgradnja i pogon gasnih postrojenja u područjima opasnosti od visokih vodostaja
 49. G 481 (2008) – Primjena nemetalnih zaptivnih materijala u snabdijevanju gasom i primjeni gasa
 50. G 485 (2011) – Digitalni interfejs za uređaje za mjerenje gasa
 51. G 485-B1 (2012) – 1. dodatni list tehničkom pravilu G 485 – Digitalni interfejs za aparate za mjerenje gasa
 52. G 486 (2010) – Faktori realnog gasa i koeficijenti kompresibilnosti prirodnog gasa – Proračun i primjena
 53. G 486-B2 (2010) – 2. Dodatni list za tehničko pravilo G 485 – Dopunski zahtjevi za proračun i primjenu faktora realnog gasa i koeficijenta kompresibilnosti prirodnog gasa
 54. G 487 (2011) – Gasna ekspanziona postrojenja – Projektovanje, izgradnja, pogon
 55. G 488 (2014) – Postrojenja za određivanje kvaliteta gasa – Projektovanje, izgradnja, pogon
 56. G 491 (2011) – Postrojenja za regulaciju pritiska gasa za ulazne pritiske do uključujući 100 bar; Projektovanje, proizvodnja, montaža, ispitivanje, stavljanje u pogon i pogon
 57. G 492 (2005) – Postrojenja za mjerenje gasa za pogonski pritisak do uključivo 100 bar; Projektovanje, proizvodnja, montaža, ispitivanje, stavljanje u pogon, pogon i rad
 58. G 493-1 (2013) – Kvalifikacioni krteriji za proizvođače postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje gasa
 59. G 493-2 (2009) – Kvalifikacioni kriteriji za preduzeća za održavanje gasnih postrojenja
 60. G 494 (2007) – Mjere zvučne zaštite na aparatima i postrojenjima za regulaciju pritiska gasa i mjerenje gasa
 61. G 495 (2011) – Gasna postrojenja – Održavanje
 62. G 496 (2011) – Cjevni vodovi kompresorskim i ekspanzionim postrojenjima
 63. G 497 (2008) – Kompresorska postrojenja
 64. G 498 (2011) – Protočne posude pod pritiskom u cjevovodima i postrojenjima za javno snabdijevanje gasom (postrojenja za snabdijevanja gasom)
 65. G 499 (2012) – Predgrijavanje prirodnog gasa u gasnim postrojenjima
 66. G 600 (2011) – Tehničko pravilo za gasne instalacije
 67. G 609 (2010) – Instaliranje gasnih uređaja u vozila na prirodni gas
 68. G 613 (2006) – Gasni aparati; Uputstvo za instaliranje, servisiranje i rukovanje
 69. G 614 (2007) – Nadzemni gasni vodovi na fabričkom zemljištu iza mjesta predaje
 70. G 615 (2007) – Postupak za dodjelu potvrde preduzećima za popravke i rekonstrukciju gasnih mjerača s mjehom
 71. G 616 (2012) – Određivanje zeta-vrijednosti za fazonske komade u cijevovodima i lambda-vrijednosti valovitih cijevovoda unutrašnjih gasnih instalacija
 72. G 617 (2009) – Osnove proračuna za dimenzioniranje sistema vodova gasnih instalacija
 73. G 618 (2010) – Mjerni postupci za određivanje zapreminskog protoka ugradbenih dijelova u gasnoj instalaciji
 74. G 620 (2010) – Instaliranje postrojenja za povećanje pritiska gasa s radnim nadpritiskom do 1 bar i pogonskom snagom do 50 kW za gasne uređaje
 75. G 621 (2010) – Gasne instalacije u laboratorijama i učionicama prirodnih nauka – Projektovanje, izrada, izmjena, održavanje i pogon
 76. G 622 (2004) – Tipsko ispitivanje gasnih aparata na mjestu postavljanja
 77. G 623 (2005) – Ispitivanje ložišta s naknadno ugrađenim gasnim gorionikom bez ventilatora
 78. G 624 (2011) – Naknadno zaptivanje gasnih vodova gasnih instalacija
 79. G 625 (2012) – Mjerno-tehničko dokazivanje dovoljne opskrbe zrakom za sagorijevanje
 80. G 626 (2007) – Mehaničko odvođenje odlaznih gasova od ložišta zavisnih o zraku u prostoriji preko sistema odlaznih gasova, odnosno sistema za centralnu ventilaciju
 81. G 631 (2013) – Instaliranje zanatskih gasnih aparata u postrojenjima za pekare i konditorske proizvode, mesare, gastronomiju i kuhinje, dimljenje, prostorije za zrenje, sušenje i praonice
 82. G 634 (2004) – Instalacija gasnih aparata u zanatsko ugostiteljskim kuhinjama u zgradama
 83. G 635 (2004) – Gasni aparati sa priključkom na dovodno-odvodni sistem na bazi nadpritiska (standardizirani postupak)
 84. G 636 (2004) – Gasni aparati sa priključkom na dovodno-odvodni sistem na bazi podpritiska (standardizirani postupak)
 85. G 637-1 (2007) – Priključak gasnih aparata vrste B3 ili C8 na kućne dimnjake
 86. G 638-1 (2005) – Postrojenje za grijanje zračenjem bez ventilatora (svijetlozračeće grijalice)
 87. G 638-2 (2012) – Postrojenje za grijanje sa tamnozračećim grijalicama
 88. G 640 (2007) – Postavljanje malog kogeneracijskog postrojenja
 89. G 640-2 (2009) – Postavljanje aparata za grijanje – gorivih ćelija
 90. G 648 (2012) – Zahtjevi za TRGI autorizirane stručnjake
 91. G 651/VdTÜV M 510 (2012) – Punionice za vozila na prirodni gas
 92. G 652 (2013) – Aparati za punjenje prirodnim gasom i postrojenja za punjenje prirodnim gasom
 93. G 660 (2007) – Postrojenja odlaznih gasova s mehaničkim odvođenjem za gasna ložišta s gorionicima bez ventilatora – Instalacija
 94. G 665 (2011) – Kvalifikacioni kriteriji za preduzeća koja vrše kontrolu sistema odlaznih gasova i sistema opskrbe zrakom za sagorijevanje
 95. G 666 (2004) – Smjernice za zaključivanje ugovora i suradnju između distributera gasa i ugovornih izvođača
 96. G 670 (2005) – Gasna ložišta i mehanički uređaji za odsisnu ventilaciju
 97. G 674 (2006) – Grijanje gasnim zagrijačima prostora
 98. G 675 (2006) – Kaljeve peći ložene gasom – vazdušno grijanje
 99. G 676 (2004) – Kvalifikacioni kriterijumi za privredne subjekte koji održavaju gasne aparate
 100. G 676-B1 (2013) – 1. dodatni list za G 676 – Kvalifikacioni kriterijumi za firme koje vrše prepravke, prilagođavanje, kontrolu i projektmenadžment firme (inženjering firme)
 101. G 677 (2007) – Zagrijavanje bazenske vode gasnim generatorima toplote u otvorenim kupalištima
 102. G 680 (2013) – Promjena podešenosti i prilagođavanje gasnih aparata
 103. G 685 (2013) – Obračunavanje gasa
 104. G 685-B2 (2006) – 2. dodatni list za tehnička pravila G 685 – Podjela količina unutar vremenskog perioda obračunavanja
 105. G 685-B3 (2006) – 3. Dodatni list tehničkog pravila 685 – Dobivanje zamjenskih vrijednosti podataka o gasu relevantnih za obračunavanje gasa
 106. G 686 (2014) – Određivanje količina na tačkama povezivanja mreža između operatera mreža
 107. G 687 (2011) – Minimalni tehnički zahtjevi za mjerenje gasa
 108. G 689 (2011) – Minimalni tehnički zahtjevi za operatera mjernog mjesta
 109. G 690 (2010) – Mjerenje azotnih oksida u odlaznim gasovima gasnih uređaja
 110. G 691 (2010) – Mjerenje emisije gasnih postrojenja za domaćinstvo i zanatstvo
 111. G 693 (2014) – Postupci za određivanje emisija CO2 iz postrojenja za sagorijevanje prirodnog gasa i njihove nesigurnosti za trgovanje emisijama
 112. G 1000 (2007) – Zahtjevi za kvalifikaciju i organizaciju preduzeća za pogon postrojenja za snabdijevanje gasom putem cjevovoda (Postrojenja za snabdijevanje gasom)
 113. G 1001 (2012) – Sigurnost snabdijevanja gasom – upravljanje rizicima u normalnom pogonu
 114. G 1002 (2013) – Sigurnost snabdijevanja gasom – Organizacija i upravljanje u kriznim slučajevima
 115. G 1010 (2008) – Zahtjevi za kvalifikaciju i organizaciju operatera postrojenja prirodnog gasa na fabričkom zemljištu
 116. G 1020 (2011) – Osiguranje kvaliteta pri projektovanju, izgradnji, izmjeni, održavanju i pogonu gasnih instalacija
 117. G 2000 (2013) – Minimalni zahtjevi u pogledu intreoperabilnosti i priključenja na mreže za snabdijevanje gasom
 118. G 5120 (2013) – Sorpcioni gasni aparati za grijanje (sorpcione toplotne pumpe)
 119. G 5405 (2014) – Osiguranje od obrtanja rastavljivih cijevnih navoja
 120. G 5416 (2012) – Mjerni postupak za određivanje faktora zrtačenja tamnozračećih i svijetlozračećih grijalica prema _ EN 416/419 Dio 2 Metoda B
 121. G 5616 (2014) – Setovi savitljivih cijevi od nehrđajućeg čelika za pogonske pritiske do 500 mbar prema __ EN 15266 – dimenzije, prelazne spojnice, dodatni pogonski zahtjevi
 122. G 5634 (2014) – Sigurnosni zatvarači za gasne instalacije
 123. GW 2 (2013) – Spajanje bakarnih cijevi i iznutra kalajisanih bakarnih cijevi za gasne instalacije i instalacije vode unutar posjeda zgrada
 124. GW 4 (2014) – Tehnička pravila za ulične kape
 125. GW 9 (2013) – Ocjena korozionog opterećenja zemljom prekrivenih cjevovoda i rezervoara od nelegiranih i niskolegiranih željeznih materijala u tlu
 126. GW 10 (2011) – Katodna zaštita od korozije podzemnih spremnika i gasovoda od čelika; Puštanje u pogon i nadziranje
 127. GW 11 (2012) – Kvalifikacioni zahtjevi za certificiranje stručnih preduzeća za katodnu zaštitu od korozije
 128. GW 12 (2013) – Projektovanje i izvođenje katodne zaštite od korozije za podzemne rezervoare i cjevovode od čelika
 129. GW 14 (2006) – Popravak oštećenih mjesta na oblozi korozione zaštite na cijevima i konstrukcionim dijelovima cjevovoda od željeznih materijala
 130. GW 15 (2011) – Naknadno oblaganje cijevi, armatura i fazonskih komada; Plan školovanja i ispitivanja
 131. GW 16 (2012) – Katodna zaštita od korozije podzemnih rezervoara i gasovoda od čelika – daljinski nadzor
 132. GW 18 (2014) – Procjena stanja katodno štićenih cjevovoda za snabdijevanje gasom
 133. GW 100 (2010) – Izrada i izdavanje regulative Udruženja za gas
 134. GW 116 (2013) – Postupci homogenizacije i transformacije u dokumentaciji o mrežama
 135. GW 117 (2011) – Upravljanje adresama u preduzećima za snabdijevanje
 136. GW 118 (2010) – Izdavanje informacija u distributivnim preduzećima (informacije o vodovima)
 137. GW 119 (2011) – Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem GIS sistema
 138. GW 120 (2013) – Dokumentacija mreža u preduzećima za snabdijevanje
 139. GW 121 (2010) – Transportni vodovi i distributivne mreže – Struktura geodetskih radova
 140. GW 122 (2010) – Mrežni informacioni sistemi – GIS-sistem kao značajan sastavni dio tehničkog IT-sistema za informacije o mreži
 141. GW 123 (2010) – Izrada i održavanje dokumentacije o vodovima u digitalnoj formi; Postupci, načini rada i opis poslova
 142. GW 125 (2009) – Sađenje drveća u području podzemnih postrojenja za snabdijevanje
 143. GW 126 (2010) – Postupci za izradu  baznih karata
 144. GW 127 (2010) – Ažuriranje digitalnih baznih karata
 145. GW 128 (2009) – Jednostavni tehnički poslovi premjeravanja na gasnim cijevnim mrežama; Plan školovanja
 146. GW 129 (2013) – Sigurnost kod građevinskih radova u području vodova za snabdijevanje – Plan edukacije za izvođače, nazor i projektante
 147. GW 133 (2010) – Upravljanje u slučaju smetnji podržano obradom podataka i statistike o štetama podržane GIS-om
 148. GW 134 (2014) – Održavanje podržano informacionim tehnologijama uključujući GIS
 149. GW 301 (2013) – Preduzeća za gradnju, popravku i povezivanje cjevovoda – Zahtjevi i ispitivanja
 150. GW 302 (2009) – kvalifikacioni kriteriji za preduzeća koja se bave novim polaganjem i rehabilitacijom bez kopanja na cjevovodima koji nisu u pogonu
 151. GW 303-1 (2009) – Proračun gasnih mreža – Dio 1: Hidrauličke osnove, modeliranje mreže i proračun
 152. GW 303-2 (2013) – Proračun cijevnih mreža za gas i vodu – Dio 2: Proračun cijevnih mreža podržan GIS-om
 153. GW 304 (2011) – Provlačenje cijevi i srodni postupci
 154. GW 306 (2009) – Veze postrojenja za zaštitu od groma s metalnim gasovodima u korisničkim postrojenjima
 155. GW 308 (2009) – Mobilni generator električne energije za gradilišta cjevovoda
 156. GW 309 (2005) – Električno premoštavanje kod razdvajanja cijevi
 157. GW 310 (2010) – Oslonci od betona; Osnove dimenzioniranja
 158. Gw 312 (2010) – Statički proračun cijevi za provlačenje
 159. GW 315 (2005) – Uputstva za mjerenje zaštite postrojenja za snabdijevanje kod građevinskih radova
 160. GW 316 (2005) – Lociranje podzemnih cjevovoda i uličnih kapa
 161. GW 320-1 (2011) – Obnavljanje gasovoda putem uvlačenja ili potiskivanja cijevi s prstenastim prostorom
 162. GW 320-2 (2011) – Rehabilitacija gasovoda pomoću Re-Relininga bez prstenastog prostora; Zahtjevi, osiguranje, kvaliteta i ispitivanje
 163. GW 321 (2010) – Navođeni horizontalni postupci bušenja s ispiranjem za gasovode – Zahtjevi, osiguranje kvaliteta i ispitivanje
 164. GW 322-1 (2007) – Zamjena gasovoda bez kopanja kanala; Dio 1: Postupci utiskivanja/vučenja – Zahtjevi, osiguranje kvaliteta i ispitivanje
 165. GW 323 (2011) – Obnavljanje gasovoda bez kopanja koristeći metodus “berstlining-a”. Zahtjevi, osiguranje kvaliteta i ispitivanje
 166. GW 329 (2010) – Stručni nadzor i stručno osoblje za navođene horizontalne postupke bušenja sa ispiranjem; Nastavni plan i plan ispitivanja
 167. GW 330 (2006) – PE-zavarivač; Plan školovanja i ispitivanja
 168. GW 331 (2006) – PE-nadzor zavarivanja; Plan školovanja i ispitivanja
 169. GW 332 (2005) – Stiskanje cjevovoda od polietilena u distribuciji gasa
 170. GW 335-A2 (2007) – Cjevovodni sistemi od plastičnih materijala u distribuciji gasa; Zahtjevi i ispitivanja – Dio A2: Cijevi od PE 80 i PE 100
 171. GW 335-A3 (2007) – Cjevovodni sistemi od plastičnih materijala u distribuciji gasa; Zahtjevi i ispitivanja – Dio A3: Cijevi od PE-Xa
 172. GW 335-B2 (2007) – Cjevovodni sistemi od plastičnih materijala u distribuciji gasa; Zahtjevi i ispitivanja – Dio B2: Fazonski komadi od PE 80 i PE 100
 173. GW 336-1 (2014) – Podzemne ugradbene garniture – Dio 1: Standardizacija veza između podzemnih armatura i ugrdbenih armatura
 174. GW 336-2 (2014) – Podzemne ugradbene garniture – Dio 2: Zahtjevi i ispitivanja
 175. GW 340 (2007) – Obloga od faza cementnog maltera (FZM-obloga) za mehaničku zaštitu čeličnih cijevi i fazonskih komada s izolacijom od poliolefina
 176. GW 350 (2011) – Zavareni spojevi na cjevovodima od čelika kod snabdijevanja gasom – Izrada, ispitivanje i ocjenjivanje
 177. GW 541 (2014) – Cijevi od nehrđajućeg čelika za gasnu instalaciju i instalaciju vode za piće – Zahtjevi i ispitivanja
 178. GW 1200 (2004) – Osnovna načela i organizacija dežurne službe preduzeća za snabdijevanje gasom
 179. VP 113 (2012) – Sistemi gasnih ložišta i vodova odlaznih gasova
 180. VP 118 (2012) – Certificiranje postrojenja tamnozračećih grijalica
 181. VP 121 (2013) – Ispitna podloga za upravljanje odlaznim zrakom u funkcionalnoj vezi s postavljanjem gasnih ložišta ovisnih o zraku u prostoriji
 182. VP 200 (2007) – Regulacija pritiska gasa i sigurnosni uređaji gasnih instalacija za ulazne pritiske do 5 bar
 183. VP 305-1 (2010) – Sigurnosni prekidač protoka gasa za gasne instalacije
 184. VP 305-2 (2009) – Sigurnosni prekidač protoka gasa u vodovima snabdijevanja gasom
 185. VP 401 (2010) – Zaptivači s povećanom termičkom izdržljivosti za holenderske prirubničke spojeve s mjeračima potrošnje gasa i regulatorima pritiska gasa
 186. VP 501 (2013) – Crijeva za laboratorijske gasne gorionike, za savitljive vodove s krajnjim mufama sa i bez ojačanja; zahtjevi i ispitivanja
 187. VP 600 (2008) – Metalni spojni komadi za cijevi od PE
 188. VP 601 (2009) – Uvodnice gasa i vode u kuću
 189. VP 614 (2007) – Nerastavljivi cijevni spojevi za metalne gasne vodove; Presspojnice (presfitinzi)
 190. VP 616 (2012) – Valovite cijevi od nehrđajućeg čelika za gasnu instalaciju
 191. VP 618-1 (2007) – Sigurnosni gasni savitljivi cijevni vod sa niplom sa nareckanom navrtkom i spojnim dijelom za priključivanje na sigurnosne gasne priključne armature prema DIN 3383-1
 192. VP 625 (2013) – Cijevne spojnice i spojevi cijevi za unutrašnje gasne vodove od višeslojnih cijevi prema VP 632 – Zahtjevi i ispitivanja
 193. VP 625-B1 (2013) – 1. dodatni list za VP 625 “Cijevne spojnice i spojevi cijevi za unutrašnje gasne vodove od višeslojnih cijevi prema VP 632 – zahtjevi i ispitivanja
 194. VP 626 (2013) – Cijevne spojnice i spojevi cijevi za unutrašnje gasne vodove od umreženog polietilena (PE-X) prema VP 624; Zahtjevi i ispitivanja
 195. VP 632 (2013) – Višeslojne cijevi od plastičnog materijala/Al/plastični materijal za instalacije vode za piće i gasne instalacije; Unutrašnji gasni vodovi radnog pritiska menjeg/jednakog 100 mbar
 196. VP 634 (2013) – Sigurnosni zatvarači za gasne instalacije
 197. VP 635-1 (2013) – Sigurnosne gasne priključne armature za metalne i/ili nemetalne gasne vodove
 198. VP 635-2 (2013) – Sigurnosni gasni savitljivi cijevni vodovi za sigurnosne gasne priključne armature prema VP 635-1
 199. VP 702 (2013) – Podzemna kompaktna postrojenja za regulaciju pritiska gasa – UKA
 200. Gas/Voda Informacija br. 17 (2013) – Upotreba PE 80, PE 100 i PE-Xa u distribuciji gasa i vode
 201. DVGW-Cert Vodić za GW 301 (2013) – Vodič za samoprocjenu za sistem upravljanja preduzećima za izgradnju cjevovoda za snabdijevanje gasom i vodom
 202. Informacija Gas br. 10 (2014) – Postrojenja prirodnog gasa na fabričkom zemljištu i u području pogonske primjene gasa – Upute na regulativu koja se treba koristiti
 203. Gas Informacija br. 15 (2014) – Vodič za izradu dokumentacije postrojenja za regulaciju pritiska gasa i postrojenja za mjerenje