+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

IGT-DVGW TEHNIČKA REGULATIVA ZA GASNI SEKTOR U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

T  E  H  N  I  Č  K  A    P  R  A  V  I  L  A,      ažurirano 06.05.2019. godine
 • Poslovnik za certificiranje osoba kao autoriziranih eksperata u gasnoj struci
 • G 100 (2017) – Kvalifikacioni zahtjevi za autorizirane stručnjake za energetska postrojenja snabdijevanja gasom
 • G 102 (2014) – Kvalifikacioni zahtjevi za kompetentne stručnjake za postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje gasa – Plan edukacije
 • G 103 (2017) – Kvalifikacioni zahtjevi za kompetentne stručnjake za održavanje gasovoda visokog pritiska; Plan školovanja
 • G 105 (2019) – Plan školovanja ze teoretsku obuku kompetentnih stručnjaka za CNG punionice i uređaje za punjenje gasa
 • G 110 (2008) – Stabilni uređaji za detekciju gasa
 • G 213 (2015) – Postrojenja za proizvodnju mješavina gorivih gasova
 • G 260 (2014) – Osobine gasa
 • G 262 (2013) – Korištenje gasova iz regenerativnih izvora u javnom snabdijevanju gasom
 • G 263 (2013) – Procjena vjerovatnoće nastanka korozije metala uslijed uticaja gorivih gasova i vodenih kondenzata
 • G 264 (2012) – Prirodni gas kao motorno gorivo – uzorkovanje i analiza
 • G 265-2 (2013) – Postrojenja za pripremu i utiskivanje biogasa u mreže prirodnog gasa – dio 2: Gasovi dobijeni fermentacijom; Pogon i održavanje
 • G 267 (2017) – Sadržaj kisika u mrežama visokog pritiska
 • G 280-1 (2013) – Odorizacija gasa
 • G 280-2 (2005) – Promjena načina odorizacije gasa u javnom snabdijevanju
 • G 280-3 (2013) – Ispitni gasovi za kalibraciju mjernih aparata za sredstva za odorizaciju
 • G 281 (2004) – Sredstva za odorizaciju
 • G 285 (2008) – Uputa za sprečavanje nastajanja hidrata u prirodnom gasu pomoću metanola
 • G 402 (2012) – Statistika mreže i statistika o oštećenjima – Prikupljanje i analiza podataka za razvoj strategije održavanja za gasne distributivne mreže
 • G 403 (2015) – Pomoć pri odlučivanju za održavanje gasnih distributivnih mreža
 • G 410 (2019) – Registracija stanja gasnog sistema i incidenata na gasnoj infrastrukturi
 • G 411 (2019) – Istraživanje incidenata na gasovodima i gasnim postrojenjima
 • G 412 (2012) – Katodna zaštita od korozije podzemnih gasnih distributivnih mreža i distributivnih vodova
 • G 414 (2011) – Nadzemni gasni vodovi
 • G 415 (2019) – Projektovanje, gradnja i pogon vodova biogasa pogonskog pritiska do 5 bar
 • G 433 (2013) – Nadzemni rezervoari za skladištenje gasa pod visokim pritiskom
 • G 434 (2005) – Vodovi za optimiranje potražnje i ponude gasa – Izgradnja, ispitivanje i pogon
 • G 435 (2010) – Konkretiziranje zahtjeva EN 954-1 za mjerno-upravljačko-regulacione uređaje na kompresorskim stanicama prema EN 12583 i tehničkom pravilu G 497
 • G 440 (2013) – Dokument o zaštiti od eksplozije za postrojenja snabdijevanja gasom pomoću mreže vodova
 • G 441 (2019) – Zaporne armature za maksimalne dozvoljene pritiske do 100 bar u snabdijevanju gasom
 • G 442 (2017) – Područja ugrožena od eksplozije na izduvnim otvorima vodova prema atmosferi na gasnim postrojenjima
 • G 450 (2017) – “Pigovanje” gasovoda
 • G 451 (2015) – Zaštita zemljišta prilikom projektovanja i izvođenja transportnih gasovoda
 • G 452 (2015) – Bušenje i zatvaranje
 • G 453 (2017) – Mjere kod nepotpune tehničke dokumetacije prijema čeličnih gasovoda s pogonskim pritiskom većim od 5 bar
 • G 457 (2013) – Naknadno povećanje pritiska u gasovodima od polietilena (PE 63, PE 80, PE 100)
 • G 458 (2019) – Naknadno povećanje pritiska u čeličnim gasovodima
 • G 459-1 (2004) – Kućni gasni priključci
 • G 459-1-B (2008) – Prilog tehničkom pravilu G 459-1 Kućni gasni priključci
 • G 459-2 (2017) – Sistem za regulaciju pritiska gasa u priključcima na mrežu s ulaznim pritiscima do 5 bar i projektnim protocima do 200 bar m3/h u stanju pri normalnim uslovima; Funkcionalni zahtjevi
 • G 459-3 (2011) – Potencijal smanjenja troškova u tehnici kućnih priključaka
 • G 462 (2004) – Gasovodi od čeličnih cijevi s pogonskim pritiskom do 16 bar – Izgradnja
 • G 463 (2017) – Čelični gasovodi visokog pritiska za projektni pritisak iznad 16 bar – Izgradnja
 • G 465-1 (2004) – Ispitivanje gasnih mreža s pogonskim pritiskom do 4 bar
 • G 465-2 (2005) – Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar – Održavanje
 • G 465-3 (2004) – Procjena mjesta curenja gasa na podzemnim i nadzemnim gasnim vodovima u gasnim mrežama
 • G 465-4 (2004) – Aparati za detekciju curenja i mjerenje koncentracija gasa za ispitivanje gasnih postrojenja
 • G 465-4-B1 (2011) – Aparati za mjerenje koncentracije gasa s različitim mogućnostima primjene
 • G 466-1 (2013) – Gasovodi od čeličnih cijevi za pogonski pritisak iznad 5 bar – Održavanje
 • G468-1 (2005) – Kvalifikovani kriterij za preduzeća za ispitivanje gasne mreže
 • G 468-2 (2011) – Osoba koja vrši detekciju gasa – Školski plan
 • G 469 (2012) – Postupci ispitivanja pritiskom cjevovoda za transport i distribuciju gasa
 • G 472 (2005) – Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 100 i PE-Xa) – Izgradnja
 • G 473 (2005) – Postupci za otkrivanje, ocjenjivanje, tretiranje i sprečavanje izbočina na gasovodima visokog pritiska
 • G 474 (2011) – Mjere za siguran pogon gasovoda u zonama uticaja rudarskih aktivnosti
 • G 478 (2010) – Saniranje gasovoda “railing metodom” pomoću crijeva od tekstilnih vlakana
 • G 479 (2019) – Projektovanje, izgradnja i pogon gasnih postrojenja u područjima opasnosti od visokih vodostaja
 • G 481 (2008) – Primjena nemetalnih zaptivnih materijala u snabdijevanju gasom i primjeni gasa
 • G 485 (2011) – Digitalni interfejs za uređaje za mjerenje gasa
 • G 485-B1 (2012) – 1. Dodatni list tehničkom pravilu G 485 – Digitalni interfejs za aparate za mjerenje gasa (DSfG)
 • G 486 (2010) – Faktori realnog gasa i koeficijenti kompresibilnosti prirodnog gasa – Proračun i primjena
 • G 486-B2 (2010) – 2. Dodatni list za tehničko pravilo G 485 – Dopunski zahtjevi za proračun i primjenu faktora realnog gasa i koeficijenta kompresibilnosti prirodnog gasa
 • G 487 (2011) – Gasna ekspanziona postrojenja – Projektovanje, izgradnja, pogon
 • G 488 (2014) – Postrojenja za određivanje kvaliteta gasa – Projektovanje, izgradnja, pogon
 • G 491 (2011) – Postrojenja za regulaciju pritiska gasa za ulazne pritiske do uključujući 100 bar; Projektovanje, proizvodnja, montaža, ispitivanje, stavljanje u pogon i pogon
 • G 492 (2005) – Postrojenja za mjerenje gasa za pogonski pritisak do uključivo 100 bar; Projektovanje, proizvodnja, montaža, ispitivanje, stavljanje u pogon, pogon i rad
 • G 493-1 (2013) – Kvalifikacioni krteriji za proizvođače postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje gasa
 • G 493-2 (2009) – Kvalifikacioni kriteriji za preduzeća za održavanje gasnih postrojenja
 • G 494 (2007) – Mjere zvučne zaštite na aparatima i postrojenjima za regulaciju pritiska gasa i mjerenje gasa
 • G 495 (2017) – Gasna postrojenja – Pogon i održavanje
 • G 496 (2011) – Cjevni vodovi kompresorskim i ekspanzionim postrojenjima
 • G 497 (2008) – Kompresorska postrojenja
 • G 498 (2011) – Protočne posude pod pritiskom u cjevovodima i postrojenjima za javno snabdijevanje gasom (postrojenja za snabdijevanja gasom)
 • G 499 (2017) – Predgrijavanje prirodnog gasa u gasnim postrojenjima
 • G 501 (2015) – Postupak daljinske detekcije gasa podrškom iz zraka
 • G 600 (2011) – Tehničko pravilo za gasne instalacije
 • G 609 (2010) – Instaliranje gasnih uređaja u vozila na prirodni gas
 • G 613 (2006) – Gasni aparati; Uputstvo za instaliranje, servisiranje i rukovanje
 • G 614-1 (2017) – Nadzemni gasni vodovi na fabričkom zemljištu iza mjesta predaje; Projektovanje, izvođenje, ispitivanje i stavljanje u pogon
 • G 614-2 (2017) – Nadzemni gasni vodovi na fabričkom zemljištu iza mjesta predaje; Pogon i održavanje
 • G 615 (2007) – Postupak za dodjelu potvrde preduzećima za popravke i rekonstrukciju gasnih mjerača s mjehom
 • G 616 (2012) – Određivanje zeta-vrijednosti za fazonske komade u cijevovodima i lambda-vrijednosti valovitih cijevovoda unutrašnjih gasnih instalacija
 • G 617 (2009) – Osnove proračuna za dimenzioniranje sistema vodova gasnih instalacija
 • G 618 (2010) – Mjerni postupci za određivanje zapreminskog protoka ugradbenih dijelova u gasnoj instalaciji
 • G 620 (2010) – Instaliranje postrojenja za povećanje pritiska gasa s radnim nadpritiskom do 1 bar i pogonskom snagom do 50 kW za gasne uređaje
 • G 621 (2011) – Gasne instalacije u laboratorijama i učionicama prirodnih nauka – Projektovanje, izrada, izmjena, održavanje i pogon
 • G 622 (2004) – Tipsko ispitivanje gasnih aparata na mjestu postavljanja
 • G 623 (2005) – Ispitivanje ložišta s naknadno ugrađenim gasnim gorionikom bez ventilatora
 • G 624 (2011) – Naknadno zaptivanje gasnih vodova gasnih instalacija
 • G 625 (2012) – Mjerno-tehničko dokazivanje dovoljne opskrbe zrakom za sagorijevanje
 • G 626 (2007) – Mehaničko odvođenje odlaznih gasova od ložišta zavisnih o zraku u prostoriji preko sistema odlaznih gasova, odnosno sistema za centralnu ventilaciju
 • G 631 (2013) – Instaliranje zanatskih gasnih aparata u postrojenjima za pekare i konditorske proizvode, mesare, gastronomiju i kuhinje, dimljenje, prostorije za zrenje, sušenje i praonice
 • G 634 (2004) – Instalacija gasnih aparata u zanatsko ugostiteljskim kuhinjama u zgradama
 • G 635 (2004) – Gasni aparati sa priključkom na dovodno-odvodni sistem na bazi nadpritiska (standardizirani postupak)
 • G 636 (2004) – Gasni aparati sa priključkom na dovodno-odvodni sistem na bazi podpritiska (standardizirani postupak)
 • G 637-1 (2007) – Priključak gasnih aparata vrste B3 i/ili C8 na kućne dimnjake
 • G 638-1 (2005) – Postrojenje za grijanje zračenjem bez ventilatora (svijetlozračeće grijalice)
 • G 638-2 (2012) – Postrojenje za grijanje sa tamnozračećim grijalicama
 • G 640 (2007) – Postavljanje malog kogeneracijskog postrojenja
 • G 640-1 (2019) – Postavljanje blok kogeneracijskih postrojenja spremnih za priključak
 • G 640-2 (2019) – Postavljanje aparata za grijanje s gorivim ćelijama spremnih za priključak
 • G 641 (2015) – Gasni aparati za vanjsku primjenu
 • G 648 (2012) – Zahtjevi za TRGI autorizirane stručnjake
 • G 651/VdTÜV M 510 (2012) – Punionice za vozila na prirodni gas
 • G 652 (2013) – Aparati za punjenje prirodnim gasom i postrojenja za punjenje prirodnim gasom
 • G 656 (2019) – Punionice prirodnog gasa – Pogon i održavanje
 • G 660 (2007) – Postrojenja odlaznih gasova s mehaničkim odvođenjem za gasna ložišta s gorionicima bez ventilatora – Instalacija
 • G 665 (2011) – Kvalifikacioni kriteriji za preduzeća koja vrše kontrolu sistema odlaznih gasova i sistema opskrbe zrakom za sagorijevanje
 • G 666 (2004) – Smjernice za zaključivanje ugovora i suradnju između distributera gasa i ugovornih izvođača
 • G 670 (2005) – Gasna ložišta i mehanički uređaji za odsisnu ventilaciju
 • G 674 (2006) – Grijanje gasnim zagrijačima prostora
 • G 675 (2006) – Kaljeve peći ložene gasom – vazdušno grijanje
 • G 676 (2004) – Kvalifikacioni kriterijumi za privredne subjekte koji održavaju gasne aparate
 • G 676-B1 (2013) – 1. Dodatni list za G 676 – Kvalifikacioni kriterijumi za firme koje vrše prepravke, prilagođavanje, kontrolu i projektmenadžment firme (inženjering firme)
 • G 677 (2007) – Zagrijavanje bazenske vode gasnim generatorima toplote u otvorenim kupalištima
 • G 680 (2013) – Promjena podešenosti i prilagođavanje gasnih aparata
 • G 685 (2013) – Obračunavanje gasa
 • G 686 (2014) – Određivanje količina na tačkama povezivanja mreža između operatera mreža
 • G 687 (2011) – Minimalni tehnički zahtjevi za mjerenje gasa
 • G 689 (2011) – Minimalni tehnički zahtjevi za operatera mjernog mjesta
 • G 690 (2010) – Mjerenje azotnih oksida u odlaznim gasovima gasnih uređaja
 • G 691 (2010) – Mjerenje emisije gasnih postrojenja za domaćinstvo i zanatstvo
 • G 692 (2019) – Tehničko razgraničenje pogona mjernih mjesta
 • G 693 (2014) – Postupci za određivanje emisija CO2 iz postrojenja za sagorijevanje prirodnog gasa i njihove nesigurnosti za trgovanje emisijama
 • G 695 (2017) – Kontrola kvaliteta mjera predpodešavanja i prilagođavanja gasnih aparata
 • G 1000 (2007) – Zahtjevi za kvalifikaciju i organizaciju preduzeća za pogon postrojenja za snabdijevanje gasom
 • G 1001 (2017) – Sigurnost snabdijevanja gasom; Upravljanje rizicima gasne infrastrukture u normalnom pogonu
 • G 1002 (2017) – Sigurnost u snabdijevanju gasom – Organizacija i upravljanje u kriznom slučaju
 • G 1010 (2008) – Zahtjevi za kvalifikaciju i organizaciju operatera postrojenja prirodnog gasa na fabričkom zemljištu
 • G 1020 (2011) – Osiguranje kvaliteta pri projektovanju, izgradnji, izmjeni, održavanju i pogonu gasnih instalacija
 • G 2000 (2019) – Minimalni zahtjevi u pogledu interoperabilnosti i priključenja na mreže za snabdijevanje gasom
 • G 5120 (2013) – Sorpcioni gasni aparati za grijanje (sorpcione toplotne pumpe)
 • G 5305-2 (2015) – Sigurnosni prekidač protoka gasa za vodove kućnih priključaka
 • G 5405 (2014) – Osiguranje od obrtanja rastavljivih cijevnih navoja
 • G 5406 (2019) – Elastomerni materijali za zaptivke i membrane u snabdijevanju gasom i primjeni gasa; Zahtjevi, ispitivanja i identifikacija
 • G 5416 (2012) – Mjerni postupak za određivanje faktora zračenja tamnozračećih i svijetlozračećih grijalica prema _ EN 416/419 Dio 2 Metoda B
 • G 5484 (2017) – Otvoreni sistem mjerenja (Open Metering System) – Ispitivanje usklađenosti za jednosmjernu komunikaciju prema mjeračima za električnu energiju, gas, vodu i toplotnu energiju – OMS Compliance Test (OMS test usklađenosti)
 • G 5501 (2015) – Savitljivi vodovi za gasne gorionike u laboratorijama – savitljivi vodovi sa i bez ojačanja i krajnje mufe – Zahtjevi i ispitivanje
 • G 5600-1 (2019) – Metalne prelazne spojnice za gasovode od polietilena; Zahtjevi i ispitivanja
 • G 5600-2 (2019) – Plastične prelazne spojnice za gasovode od polietilena; Zahtjevi i ispitivanja
 • G 5614 (2015) – Nerastavljivi cijevni spojevi za metalne gasne vodove; Presspojnice
 • G 5616 (2014) – Setovi savitljivih cijevi od nehrđajućeg čelika za pogonske pritiske do 500 mbar prema __ EN 15266 – dimenzije, prelazne spojnice, dodatni pogonski zahtjevi
 • G 5616-B1 (2017) – Dodatni list 1 za tehničku ispitnu podlogu G 5616 – Dodatni priključci
 • G 5628 (2019) – Instalacioni sistemi za unutrašnju gasnu instalaciju, sastavljeni od višeslojnih kompozitnih cijevi i njihovih spojnica, s pogonskim pritiskom manjim/jednakim 100 mbar; Zahtjevi i ispitivanja
 • G 5634 (2014) – Sigurnosni zatvarači za gasne instalacije
 • G 5702 (2015) – Podzemna kompaktna postrojenja za regulaciju pritiska gasa UKA
 • G 5902 (2015) – Aparati za mjerenje sredstava za odorizaciju bez hromatografije gasa izdvajanja analita
 • G 5952 (2015) – Zahtjevi za prenosive električne aparate za mjerenje i određivanje količine curenja gasa na gasnim vodovima niskog pritiska prema G 600

 

 • GW 2 (2013) – Spajanje bakarnih cijevi i iznutra kalajisanih bakarnih cijevi za gasne instalacije i instalacije vode za piće unutar posjeda i zgrada
 • GW 4 (2014) – Tehnička pravila za ulične kape
 • GW 7 (2015) – Lem i tečna sredstva za lemljenje bakarnih cijevi za gasne instalacije i instalacije vode za piće
 • GW 9 (2013) – Ocjena korozionog opterećenja zemljom prekrivenih cjevovoda i rezervoara od nelegiranih i niskolegiranih željeznih materijala u tlu
 • GW 10 (2011) – Katodna zaštita od korozije podzemnih spremnika i gasovoda od čelika; Puštanje u pogon i nadziranje
 • GW 11 (2017) – Kvalifikacioni zahtjevi za preduzeća specijalizirana u katodnoj korozivnoj zaštiti
 • GW 12 (2013) – Projektovanje i izvođenje katodne zaštite od korozije za podzemne rezervoare i cjevovode od čelika
 • GW 14 (2006) – Popravak oštećenih mjesta na oblozi korozione zaštite na cijevima i konstrukcionim dijelovima cjevovoda od željeznih materijala
 • GW 15 (2015) – Naknadno oblaganje cijevovoda, armatura i fazonskih komada – Kvalifikacioni kriteriji za osobe koje vrše oblaganje
 • GW 16 (2012) – Katodna zaštita od korozije podzemnih rezervoara i gasovoda od čelika – Daljinski nadzor
 • GW 17 (2019) – Katodna zaštita od korozije; Praktična uputstva za rad s metodom referentnih vrijednosti
 • GW 18 (2014) – Procjena stanja katodno štićenih cjevovoda za snabdijevanje gasom
 • GW 19-1 (2017) – Prikupljanje podataka o stanju katodno neštićenih metalnih cjevovoda za snabdijevanje gasom i vodom; Dio 1: detekcija, ocjena i preporuke
 • GW 20 (2017) – Katodna zaštita od korozije čeličnih radnih cijevi u zaštitnim cijevima postavljenih postupkom provlačenja u području ukrštanja sa saobraćajnicama
 • GW 21 (2017) – Uticaj lutajućih struja iz postrojenja istosmjerne struje na podzemna metalna postrojenja
 • GW 22 (2017) – Mjere pri izgradnji i pogonu cjevovoda u području uticaja visokonaponskih postrojenja trofazne struje i šinskih postrojenja naizmjenične struje
 • GW 24 (2015) – Katodna zaštita od korozije u vezi sa eksplozivno ugroženim područjima; tekst identičan sa AfK Preporukom br. 5
 • GW 27 (2015) – Postupak za dokazivanje djelotvornosti katodne zaštite od korozije na podzemnim cjevovodima; tekst identičan sa AfK Preporukom br. 10
 • GW 28 (2015) – Procjena opasnosti od korozije uslijed naizmjenične struje kao katodno štićenih čeličnih cjevovoda i zaštitnih mjera; tekst identičan kao sa AfK Preporukom br. 11
 • GW 100 (2010) – Izrada i izdavanje regulative Udruženja za gas
 • GW 101 (2015) – Kvalifikovani zahtjevi za autorizirane stručnjake za zaštitu od korozije – pasivna zaštita od korozije i katodna zaštita od korozije
 • GW 116 (2013) – Postupci homogenizacije i transformacije u dokumentaciji o mrežama
 • GW 117 (2011) – Upravljanje adresama u preduzećima za snabdijevanje
 • GW 118 (2019) – Izdavanje informacija o mreži
 • GW 119 (2011) – Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem GIS sistema
 • GW 120 (2013) – Dokumentacija mreža u preduzećima za snabdijevanje
 • GW 121 (2010) – Transportni vodovi i distributivne mreže – Struktura geodetskih radova
 • GW 122 (2010) – Mrežni informacioni sistemi – GIS-sistem kao značajan sastavni dio tehničkog IT-sistema za informacije o mreži
 • GW 123 (2010) – Izrada i održavanje dokumentacije o vodovima u digitalnoj formi; Postupci, načini rada i opis poslova
 • GW 125 (2015) – Drveće, podzemni vodovi i kanali
 • GW 126 (2019) – Postupci za izradu i update službenih geoprostornih podataka
 • GW 127 (2010) – Ažuriranje digitalnih baznih karata
 • GW 128 (2009) – Jednostavni tehnički poslovi premjeravanja na gasnim cijevnim mrežama; Plan školovanja
 • GW 129 (2013) – Sigurnost kod građevinskih radova u području vodova za snabdijevanje – Plan edukacije za izvođače, nadzor i projektante
 • GW 130 (2019) – Osiguranje kvaliteta dokumentacije mreža
 • GW 133 (2010) – Upravljanje u slučaju smetnji podržano obradom podataka i statistike o štetama podržane GIS-om
 • GW 134 (2014) – Održavanje podržano informacionim tehnologijama uključujući GIS
 • GW 301 (2013) – Preduzeća za gradnju, popravku i povezivanje cjevovoda – Zahtjevi i ispitivanja
 • GW 302 (2009) – Kvalifikacioni kriteriji za preduzeća koja se bave novim polaganjem i rehabilitacijom bez kopanja na cjevovodima koji nisu u pogonu
 • GW 303-1 (2009) – Proračun gasnih mreža – Dio 1: Hidrauličke osnove, modeliranje mreže i proračun
 • GW 303-2 (2013) – Proračun cijevnih mreža za gas i vodu – Dio 2: Proračun cijevnih mreža podržan GIS-om
 • GW 304 (2011) – Provlačenje cijevi i srodni postupci
 • GW 306 (2015) – Veze sistema za zaštitu od udara groma s metalnim gasnim instalacijama
 • GW 308 (2009) – Mobilni generator električne energije za gradilišta cjevovoda
 • GW 309 (2019) – Električno premoštavanje kod razdvajanja cijevi
 • GW 310 (2010) – Oslonci od betona; Osnove dimenzioniranja
 • GW 312 (2010) – Statički proračun cijevi za provlačenje
 • GW 315 (2005) – Uputstva za mjerenje zaštite postrojenja za snabdijevanje kod građevinskih radova
 • GW 316 (2005) – Lociranje podzemnih cjevovoda i uličnih kapa
 • GW 320-1 (2011) – Obnavljanje gasovoda putem uvlačenja ili potiskivanja cijevi s prstenastim prostorom
 • GW 320-2 (2011) – Rehabilitacija gasovoda pomoću Re-Relininga bez prstenastog prostora; Zahtjevi, osiguranje, kvaliteta i ispitivanje
 • GW 321 (2010) – Navođeni horizontalni postupci bušenja s ispiranjem za gasovode – Zahtjevi, osiguranje kvaliteta i ispitivanje
 • GW 322-1 (2007) – Zamjena gasovoda bez kopanja kanala; Dio 1: Postupci utiskivanja/vučenja – Zahtjevi, osiguranje kvaliteta i ispitivanje
 • GW 323 (2011) – Obnavljanje gasovoda bez kopanja koristeći metodus “berstlining”-a. Zahtjevi, osiguranje kvaliteta i ispitivanje
 • GW 326 (2019) – Mehaničko spajanje PE-cijevi u distribuciji gasa i vode (cijevnoj mreži) – Stručna lica i stručni nadzor – Zahtjevi i kvalifikacija
 • GW 329 (2010) – Stručni nadzor i stručno osoblje za navođene horizontalne postupke bušenja sa ispiranjem; Nastavni plan i plan ispitivanja
 • GW 330 (2006) – PE-zavarivač; Plan školovanja i ispitivanja
 • GW 331 (2006) – PE-nadzor zavarivanja; Plan školovanja i ispitivanja
 • GW 332 (2005) – Stiskanje cjevovoda od polietilena u distribuciji gasa
 • GW 335-A2 (2007) – Cjevovodni sistemi od plastičnih materijala u distribuciji gasa; Zahtjevi i ispitivanja – Dio A2: Cijevi od PE 80 i PE 100
 • GW 335-A3 (2007) – Cjevovodni sistemi od plastičnih materijala u distribuciji gasa; Zahtjevi i ispitivanja – Dio A3: Cijevi od PE-Xa
 • GW 335-B2 (2007) – Cjevovodni sistemi od plastičnih materijala u distribuciji gasa; Zahtjevi i ispitivanja – Dio B2: Fazonski komadi od PE 80 i PE 100
 • GW 336-1 (2014) – Podzemne ugradbene garniture – Dio 1: Standardizacija veza između podzemnih armatura i ugrdbenih armatura
 • GW 336-2 (2014) – Podzemne ugradbene garniture – Dio 2: Zahtjevi i ispitivanja
 • GW 340 (2007) – Obloga od faza cementnog maltera (FZM-obloga) za mehaničku zaštitu čeličnih cijevi i fazonskih komada s izolacijom od poliolefina
 • GW 350 (2017) – Zavareni spojevi na cjevovodima od čelika kod snabdijevanja gasom – Izrada, ispitivanje i ocjenjivanje
 • GW 381 (2017) – Građevinska preduzeća za gradnju podzemnih vodova – Minimalni zahtjevi
 • GW 392 (2017) – Bešavne vučene bakarne cijevi i bešavne vučene iznutra kalajisne bakarne cijevi za gasne instalacije i instalacije vode za piće; zahtjevi i ispitivanja
 • GW 541 (2014) – Cijevi od nehrđajućeg čelika za gasnu instalaciju i instalaciju vode za piće – Zahtjevi i ispitivanja
 • GW 1200 (2004) – Osnovna načela i organizacija dežurne službe preduzeća za snabdijevanje gasom
 • Korekturni list (2019) – Dozvoljene sile vučenja u vezi sa: radnim listom GW 321:2003-10, radnim listom GW 322-1:2003-10, radnim listom GW 322-2:2007-03, radnim listom GW 323:2004-07, radnim listom GW 324:2007-08

 

 • VP 113 (2012) – Sistemi gasnih ložišta i vodova odlaznih gasova
 • VP 118 (2012) – Certificiranje postrojenja tamnozračećih grijalica
 • VP 121 (2013) – Ispitna podloga za upravljanje odlaznim zrakom u funkcionalnoj vezi s postavljanjem gasnih ložišta ovisnih o zraku u prostoriji
 • VP 200 (2007) – Regulacija pritiska gasa i sigurnosni uređaji gasnih instalacija za ulazne pritiske do 5 bar
 • VP 305-1 (2010) – Sigurnosni prekidač protoka gasa za gasne instalacije
 • VP 305-2 (2009) – Sigurnosni prekidač protoka gasa u vodovima snabdijevanja gasom
 • VP 400 (2015) – Ispitivanje termičkih mjerača protoka u bajpasu za prirodni gas 2. gasne familije za primjenu u domaćinstvima
 • VP 401 (2010) – Zaptivači s povećanom termičkom izdržljivosti za holenderske prirubničke spojeve s mjeračima potrošnje gasa i regulatorima pritiska gasa
 • VP 501 (2013) – Crijeva za laboratorijske gasne gorionike, za savitljive vodove s krajnjim mufama sa i bez ojačanja; Zahtjevi i ispitivanja
 • VP 600 (2008) – Metalni spojni komadi za cijevi od PE
 • VP 601 (2009) – Uvodnice gasa i vode u kuću
 • VP 601-B1 (2015) – Definicija mjesta spajanja između višedjelnih uvoda u kuću i kombinovanih uvodnica
 • VP 614 (2007) – Nerastavljivi cijevni spojevi za metalne gasne vodove; Presspojnice (presfitinzi)
 • VP 616 (2012) – Valovite cijevi od nehrđajućeg čelika za gasnu instalaciju
 • VP 618-1 (2007) – Sigurnosni gasni savitljivi cijevni vod sa niplom sa nareckanom navrtkom i spojnim dijelom za priključivanje na sigurnosne gasne priključne armature prema DIN 3383-1
 • VP 625 (2013) – Cijevne spojnice i spojevi cijevi za unutrašnje gasne vodove od višeslojnih cijevi prema VP 632 – Zahtjevi i ispitivanja
 • VP 625-B1 (2013) – 1. Dodatni list za VP 625 “Cijevne spojnice i spojevi cijevi za unutrašnje gasne vodove od višeslojnih cijevi prema VP 632 – Zahtjevi i ispitivanja
 • VP 626 (2013) – Cijevne spojnice i spojevi cijevi za unutrašnje gasne vodove od umreženog polietilena (PE-X) prema VP 624; Zahtjevi i ispitivanja
 • VP 632 (2013) – Višeslojne cijevi od plastičnog materijala/Al/plastični materijal za instalacije vode za piće i gasne instalacije; Unutrašnji gasni vodovi radnog pritiska manjeg/jednakog 100 mbar
 • VP 634 (2013) – Sigurnosni zatvarači za gasne instalacije
 • VP 635-1 (2013) – Sigurnosne gasne priključne armature za metalne i/ili nemetalne gasne vodove
 • VP 635-2 (2013) – Sigurnosni gasni savitljivi cijevni vodovi za sigurnosne gasne priključne armature prema VP 635-1
 • VP 702 (2013) – Podzemna kompaktna postrojenja za regulaciju pritiska gasa – UKA

 

 • Gas/Voda Informacija br. 17 (2013) – Upotreba PE 80, PE 100 i PE-Xa u distribuciji gasa i vode
 • DVGW-Cert Vodić za GW 301 (2013) – Vodič za samoprocjenu za sistem upravljanja preduzećima za izgradnju cjevovoda za snabdijevanje gasom i vodom
 • Informacija Gas br. 10 (2017) – Postrojenja prirodnog gasa na fabričkom zemljištu i u području primjene gasa – Uputa na DVGW regulativu koja se treba koristiti
 • Gas Informacija br. 15 (2014) – Vodič za izradu dokumentacije postrojenja za regulaciju pritiska gasa i postrojenja za mjerenje
 • Gas Informacija br. 17 (2015) – Gromobranska zaštita postrojenja za regulaciju pritiska gasa i mjerenje – Smjernice za primjenu EN 62305
 • Gas Informacija 19 (2019) – Prirubnički spojevi u gasnim instalacijama i postrojenjima
 • Gas Informacija br. 20 (2017) – Odorizacija – Tehnički parametri za dimenzioniranje i okvirni uslovi