+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Arhiva vijesti

Izvještaj Evropske Komisije o napretku BiH u 2014 u oblasti energije

Bosna i Hercegovina nije uložila nikakve značajnije napore da izradi cjelodržavnu energetsku strategiju. Entitetski strateški planovi nisu usklađeni, budući da se bave prioritetima koji su relevantni samo za teritorije entiteta, bez koordiniranog pristupa sigurnosti nabavke nafte i plina i bez sveobuhvatne strategije za buduća ulaganja. Nema propisa na državnom nivou koji se odnose na obavezne zalihe i tih zaliha trenutno nema u zemlji. Bosna i Hercegovina je izvršila stres test za energetsku sigurnost koji provodi Evropska komisija u okviru Strategije Evropske energetske sigurnosti. Postojeći zakonodavni okvir relevantan za unutrašnje tržište energije na svim nivoima treba biti u potpunosti usklađen sa acquisem, budući da koči razvoj maloprodajnog i veleprodajnog tržišta u čitavoj državi. Vlasti u zemlji moraju rješavati komplikovane tenderske procedure i nedovoljnu transparentnost. Ostvaren je napredak u osiguranju buduće održivosti državnog preduzeća za prenos električne energije – Elektroprenosa BiH. Dioničari Elektroprenosa BiH su imenovali nove upravljačke strukture, odobrili revidirane finansijske planove, usvojili trogodišnji plan ulaganja i složili se u pogledu liste prioritetnih objekata koja će biti uključena u Plan razvoja dugoročne prenosne mreže. Još uvijek nema mjerljivog napretka u pogledu razvoja i jačanja prenosnog sistema i jačanja državnog preduzeća, izuzev nekih aktivnosti na održavanju postojećeg stanja. Na sastanku dioničara Elektroprenosa BiH u julu 2014. odlučeno je da će se dodatni dio neto prihoda raspodijeliti između entiteta, što predstavlja kršenje dogovora postignutog u Briselu u januaru 2014. da se neće raspodijeliti više od 100 miliona KM sve dok Glavna skupština dioničara ne usvoji desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže i dok ga ne odobri Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK). Zakon o osnivanju državnog preduzeća za prenos električne energije...

Alternativni gasovodi: Realnost ili iluzija

Projekat gasovoda Južni tok je završena priča, a Evropa već traži druge mogućnosti snabdijevanja gasom Projekat gasovoda Južni tok je završena priča, a Evropa već traži druge mogućnosti snabdijevanja gasom. U diskusijama o alternativnim gasovodima, najviše se potenciraju takozvani Mediteranski tok, koji su inicirali Grčka, Kipar i Izrael, a koji bi išao iz Mediterana prema Evropi, te Južni koridor, koji povezuje Azerbejdžan i Italiju. U pričama vezanim za Mediteranski tok, važnu ulogu bi trebao imati Terminal tečnog plina (LNG) na Krku, a bivši generalni direktor hrvatske kompanije INA, Davor Štern, smatra da su priče vezane za gasovode najviše uslovljene ekonomijom. “Realno je sve što ima ekonomskog smisla. Prije nego što se tome pristupi, treba se donijeti jedna politička deklaracija, na nivou Evrope, o efektivnosti predloženih projekata. To do sada niko nije uradio, ali je činjenica da Izrael ima velike količine plina, podijeljene na dva velika nalazišta, Tamaru i Leviathan, duž svoje obale. Tako da je ova ideja itekako realna. Problem je sada što oni taj plin ne mogu izvoziti zbog trenutne političke situacije u toj zemlji“, kaže Štern i pojašnjava gdje bi taj gasovod prolazio i koju ulogu bi zapravo tu imao Terminal na Krku. “Postoje dva načina da Izrael izvozi plin. Jedan je da položi plinovod preko Kipra do Turske, pa da od tamo ide kopnenim putem prema Evropi, a to kohezira sa sadašnjim ruskim stavom da se umjesto Južnog toka napravi novi plinovod preko Turske. Međutim, Turska će imati mnoge troškove za tranzit plina i taj će plin biti jako skup. Ovdje već nastaje problem. Onda u cijelu tu priču dolazi i i Terminal tečnog plina (LNG) na...

Šta ukidanje Južnog toka donosi regiji

Obustava projekta Južni Tok Srbiju i BiH stavlja u nepovoljnu situaciju, a za Hrvatsku predstavlja šansu, tvrde stručnjaci Zaustavljanje projekta Južni tok za Bugarsku, Srbiju i Mađarsku predstavlja veliki gubitak, navode energetski eksperti. Umjesto s investicijom od dvije milijarde eura i godišnjim prihodima od blizu 300 miliona eura, Srbija je ovu priču završila sa minusom. Puno gubi i Slovenija, veliku priliku da bude uključena na značajan energetski tranzitni pravac, koji omogućuje veću sigurnost nabavke u kriznim situacijama. Najveći dobitnik cijele priče je Turska, koja postaje važan tranzitni pravac ruskog plina prema jugoistoku Evrope. Evropska komisija dobila je, naime, u petak zvaničnu potvrdu Moskve o obustavi gradnje plinovoda Južni tok, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin prvog decembra objavio da njegova zemlja odustaje od tog projekta. Projekt izgradnje plinovoda Južni tok, koji je zvanično proglašen “mrtvim”, Srbiji je ostavio trošak od 30 miliona eura, pišu beogradski mediji. Ukidanje znači da je Rusija odlučila plin, koji je trebalo da teče Južnim tokom, dopremiti do granice sa EU, odnosno do tursko-grčke granice, a evropske zemlje će morati same da grade plinovode do tog velikog planiranog plinskog skladišta. Izbjegnut gubitak Stjecajem okolnosti izbjegnut je mnogo veći gubitak Srbije. Plan je bio da ruska i srpska strana u zajedničko preduzeće Južni tok Srbija, sa sjedištem u Švicarskoj, unesu osnivački ulog od po 75 miliona eura. Na račun tog preduzeća, međutim, nije uplaćen sav novac. Srbiju je od većeg ulaganja u Južni tok spasio bivši ministar finansija Lazar Krstić, koji nije htio potpisati dvije posljednje garancije za kredit Srbijagasu, tako da taj novac nije završio na računu zajedničke firme. Ipak, država je otkupila zemlju koju teško...

Prvi međunarodni sajam i konferencije o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini

RENEXPO® BiH 05. – 06.11.2014 Hotel Hollywood, Sarajevo U Sarajevu, u hotelu „Hollywood“ će 5. i 6. novembra ove godine biti održan Međunarodni sajam i konferecija „Renexpo“ pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine. Sajam je posvećen obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, a očekuje se preko 70 izlagača i više od 3000 posjetilaca. Što se tiče obnovljivih izvora energije govorit će se prije svega o biomasi, biogasu, hidroeneregiji, dok će energetska efikasnost najviše biti fokusirana na zgradarstvo, industriju i uličnu rasvjetu. Na sajmu će biti predstavljeni i zakoni, tarife i pravni okviri iz ovih oblasti. Neke od najzastupljenijih tema odnosit će se na zelenu gradnju, izolacione materijale, energetski efikasne aparate u domaćinstvima, male hidroelektrane, elektrane na talase, sisteme i opremu za hidroelektrane, termoelektrane na biomasu, sisteme grijanja peletom, proizvodnju biometana, itd. Partner prvog sajma „Renexpo“ u Bosni i Hercegovini je Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ). Za sve detalje posjetite:...

Energetska zajednica poslala vlastima BiH nacrt Zakona o gasu

BEČ – Sekretarijat Energetske zajednice (EZ) uručio je 20. oktobra federalnim vlastima Bosne i Hercegovine nacrt Zakona o gasu usaglašen sa Trećim energetskim paketom. Kako je objasnio direktor Sekretarijata g. Janez Kopač, ako bude usvojen, zakon će u oblasti gasa uvesti BiH u zakonodavne okvire Trećeg energetskog paketa i na taj način okončati postojeći prekršajni postupak koji se zbog neprimjene tog zakonodavstva vodi protiv BiH. Sekretarijat je spreman pomoći Bosni i Hercegovini u nastojanju da je jedino moguće rješenje usklađeno odredbama Trećeg energetskog paketa za Bosnu i Hercegovinu da ima jednog državnog energetskog regulatora, sa nadležnostima koje mu može dodeliti jedino zakon. Kako neki političari insistitraju u stavu da ne treba da postoji institucija na nivou države, Sekretarijat je ovaj nacrt Zakona poslao tek nakon nedavnih izbora u BiH, kako ne bi dodavao ulje na vatru populističkih rasprava uoči izbornog dana, navodi se u saopštenju. Rok za transpoziciju Trećeg energetskog paketa za plin i električnu energiju je 1. januara 2015. BiH Draft Gas Law (PDF) 20 Oct 2014 - Secretariat delivers Third Energy Package-compliant draft gas law to Bosnia and Herzegovina As called for by the Ministerial Council, the Energy Community Secretariat submitted today a Third Energy Package-compliant draft gas law to the relevant authorities of Bosnia and Herzegovina. “If adopted, the law would bring Bosnia and Herzegovina’s legal framework in the gas sector in compliance with the Third Energy Package and thus bring to an end the existing dispute settlement case,” explained Director Kopač. “The lack of an appropriate legal framework constitutes a very serious obstacle to the development of the gas sector in Bosnia and Herzegovina and...

Uspostava elektronskog katastra dimnjaka sve više postaje potreba – DA LI TREBA POSTATI I OBAVEZA?

Razvoj novih informaciono-komunikacijskih tehnologija je omogućio olakšavanje rada mnogim strukama. Između ostalog, te tehnologije se danas koriste i u oblasti dimnjačarstva. Kao primjer, ovdje navodimo Gradsko komunalno poduzeće iz Preloga, GKP PRE-KOM d.o.o. (www.pre-kom.hr), koje je uspostavilo jedan takav katastar dimnjaka. Na slici je prikazan izgled jedne od „maski“ za unos podataka u elektronski katastar dimnjaka. Također, ovdje treba napomenuti da je Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) iz Sarajeva, još 2008. godine inicirao izradu elektronskog katastra dimnjaka u Kantonu Sarajevo, koji nažalost još uvijek nije realizovan, iako za tim postoji potreba s obzirom na dokazano loše stanje dimnjaka. Uspostava elektronskog katastra dimnjaka bi stvorila realne pretpostavke za nadzor kompletne dimnjačarske djelatnosti, kao i realan uvid u stanje dimnjaka. Za očekivati je da će se uskoro ipak pokrenuti aktivnosti u ovom području, prije svega združenom inicijativom dva kantonalna ministarstva koji imaju podijeljenu nadležnost u ovoj oblasti, tj. Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo....