+387 (0)33 610 600 info@igt.ba

Kurs za mašinske energetičare-termoenergetičare, kategorije složenosti poslužioc toplovodnih kotlovskih postrojenja

i rukovaoc kotlovskih postrojenja

 

Svrha edukacije
Uspiješna realizacija edukacije bila bi osnov za nesmetano obavljanje poslova i zadataka poslužilaca, odnosno rukovalaca kotlovskih postrojenja centralnog grijanja, a organizaciju pomenute edukacije bi izvršio Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Sarajevo (u daljem tekstu IGT), na osnovu saglasnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Cilj edukacije
Cilj edukacije je da se radnici koji rukuju i održavaju postrojenja stručno osposobe za pomenute poslove, pri čemu se posebno ima u vidu sigurnost, pouzdanost i racionalno korištenje energije. Istovremeno će se ispuniti zakonske obaveze u vezi sa stručnim osposobljavanjem radnika koji rukuju ili rade na održavanju termoenergetskih postrojenja.

Zakonsko – pravne osnove
Uredbom sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji, Službeni list R BiH br. 23/92 i 13/94 član 9. i 10. regulisano je da lica koja rukuju termoenergetskim postrojenjima moraju imati položen stručni ispit.

Polaznici
Polaznici koji se prijave na kurs moraju ispunjavati sljedeće uslove:

I   Zanimanje kategorije složenosti POSLUŽILAC TOPLOVODNIH KOTLOVSKIH POSTROJENJA
Radnici-kandidati za polaganje stručnog ispita navedenog zanimanja mogu biti radnici sa srednjim stručnim obrazovanjem III ili IV stepena metalske ili elektro struke i samo izuzetno, cijeneći okolnosti slučaja, radnici sa osmogodišnjom školom i bez radnog iskustva.
Radnici-kandidati sa osmogodišnjom školom nakon praktičnog rada od najmanje šest mjeseci na odgovarajućim pomoćnim poslovima (poslovima pod nadzorom).
Kandidati sa navedenim uslovima obavezni su proći odgovarajuću teorijsku obuku, Program, kao i praktičnu obuku, dodatni Program.

II Zanimanje kategorije složenosti RUKOVALAC KOTLOVSKIH POSTROJENJA
Radnici-kandidati za polaganje stručnog ispita navedenog zanimanja mogu biti radnici sa položenim stručnim ispitom kategorije složenosti POSLUŽILAC, nakon praktičnog rada na odgovarajućim poslovima od najmanje šest (6) mjeseci.
Kandidati sa navedenim uslovima nisu obavezni proći odgovarajuću teorijsku obuku, ako su istu prošli u prethodnom periodu koji nije duži od dvije godine.
Radnici-kandidati sa srednjim stručnim obrazovanjem III ili IV stepena metalske ili elektro struke nakon praktičnog rada od najmanje šest (6) mjeseci na odgovarajućim poslovima (poslovima pod nadzorom).
Radnici-kandidati sa osmogodišnjom školom nakon praktičnog rada od najmanje dvije godine na odgovarajućim pomoćnim poslovima (poslovima pod nadzorom).

Kandidati sa navedenim uslovima obavezni su proći odgovarajuću teorijsku obuku, Program, kao i praktičnu obuku, dodatni Program.

Predavači i instruktori
Predavači i instruktori će biti stručnjaci za određene oblasti.
U zvanju diplomiranih inžinjera za teorijsku nastavu i zvanju inžinjera ili visoko-kvalifikovanih radnika odgovarajućeg zanimanja za praktičnu obuku.

Nastavni plan i program
Nastavni plan i program odvija se po “Pravilniku o uslovima za polaganje stručnih ispita radnika koji vrše odgovarajuće poslove na energetskim postrojenjima i obavezi pregleda, ocjene i nostrifikacije korisnika energetskih postrojenja” Federalnog ministarstva energetike, industrije i rudarstva i sadrži plan realizacije edukacije poslužilaca i rukovalaca kotlovskih postrojenja centralnog grijanja.
Za pripremu kandidati će dobiti Skriptu u kojoj su obrađeni nastavni predmeti predviđeni gore navedenim Pravilnikom, a sadrže sljedeće predmete:

  1. Fizika i hemija
  2. Osnovi elektrotehnike
  3. Mjerenje, regulacija i automatsko upravljanje
  4. Gorivo i sagorijevanje
  5. Zaštita na radu i zaštita okoline
  6. Zaštita od požara i eksplozije
  7. Gorionici
  8. Centralno grijanje
  9. Kotlovi
  10. Tehnologija napojne vode

Mjesto i vrijeme
Teorijska nastava će se održavati u prostorijama-učionicama IGT-a, ul. Gradačačka br.142, Sarajevo.
U toku teorijske nastave kandidati slušaju 10 nastavnih predmeta, koji su obrađeni u Skripti koju kandidati dobiju u trajno vlasništvo. Nastava se održava u toku šest (6) sedmica svaki radni dan po četiri (4) školska časa u terminu od 9,00 do 12,15 sati. U toku teorijske nastave kandidati samostalno rade Seminarski rad koji obuhvata sve odslušane predmete, a ujedno je i pismeni dio ispita.
Praktična obuka će se obavljati na odgovarajućim kotlovskim postrojenjima. Ovaj dio obuke se održava svaki radni dan po četri (4) školska časa u toku dvije sedmice i to u terminu od 9,00 do 14,00 sati.
Po završenoj obuci pristupa se polaganju stručnog ispita.
Kandidati koji uspiješno završe ispite dobijaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgovarajuće zanimanje, verifikovano od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Vrijeme trajanja edukacije je dva (2) mjeseca.

Cijena i način plaćanja
Cijena edukacije za jednog kandidata iznosi 1.450,00 KM, a način plaćanja je definisan ugovorom.
U cijenu nisu uključeni PDV  i popravni ispit.

Rukovodilac odjela edukacije
Midhat Šećibović, dipl.ing.maš., midhat.secibovic@igt.ba

Prijavu za kurs preuzeti ovdje.